Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu to các bạn báo cáo thực tập nhân sự is  Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn and nhân lực at Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

Trọng cơ chế thị trường cạnh tranh hiện nay, nhân lực đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển and existing of the doanh nghiệp. Muốn phát triển nhanh bền vững and, doanh nghiệp non tạo dựng nguồn nhân lực chất lượng cao and has chính sách phát huy tối đa nguồn nhân lực then. Việc quản lý sử dụng đúng and nguồn nhân lực after has been đào tạo phù hợp for năng lực of each người cho công việc cụ the be nhân tố quyết định dẫn to success of doanh nghiệp. Do vậy, việc đào tạo and phát triển đội ngũ lao động nói chung, and đội ngũ lao động in the doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam nói riêng lại as is set ra cấp thiết than lúc nào hết, nhất is in the terms Việt Nam đang hội nhập ASEAN, AFTA and WTO, the doanh nghiệp (DN) not only a cạnh tranh with công ty trong nước, mà còn phải cạnh tranh as many công ty nước ngoài has kinh nghiệm than in kinh tế thị trường. Để possible cạnh tranh thành công, việc đầu tư vào công tác đào tạo phát triển nguồn and nhân lực is điều tất yếu.

Xuất phát từ thực tế that, qua tìm hiểu tại Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng tôi selection đề tài “Hoàn thiện công tác đào tạo and phát triển nguồn nhân lực at Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng” làm đề tài cho luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh of mình.

Purpose nghiên cứu

Việc nghiên cứu đề tài Nhâm some of purpose sau:

  • Hệ thống an số lý luận về đào tạo and phát triển nguồn nhân lực.
  • Phân tích đánh giá and thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn and nhân lực of Công ty.
  • Đề xuất giải pháp those hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn and nhân lực of Công ty trong thời gian to.

Đối tượng phạm vi nghiên and cứu

  • Đối tượng nghiên cứu: Công tác đào tạo phát triển nguồn and nhân lực.
  • Phạm vi nghiên cứu:

+ Về no gian: Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

+ Về thời gian: sử dụng số liệu phân tích thuộc giai đoạn 2007-2012, the giải pháp đề xuất cho giai đoạn 2013-2017

Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu phân tích such as, tổng hợp, đối chiếu, compare from nguồn dữ liệu thu thập be.

* Phương pháp thu thập số liệu

Luận văn sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp such as giáo trình, tài liệu tham khảo, the ấn phẩm was công bố trên its tạp chí khoa học, the công trình nghiên cứu khoa học has liên quan, the báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh of công ty cổ phần Sơn Hải Phòng and other tài liệu cơ cấu bộ máy tổ chức … be thu thập từ nhiều phòng ban khác nhau trong công ty; all the information thu thập outside likewise tạp chí điện tử … written chú chi tiết in luận văn.

Ngoài ra luận văn còn sử dụng phương pháp điều tra bảng hỏi: lập bảng hỏi phỏng vấn công nhân viên công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.

* Phương pháp xử lý số liệu

Luận văn use phương pháp: xây dựng and statistics: phân tích, đánh giá. Thiết lập bảng số liệu the, the biểu mẫu, sơ đồ biểu đồ in nghiên cứu.

Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục thì contents of the luận văn been kết cấu gồm 4 chương:

– Chương I: Tổng quan its công trình nghiên cứu

– Chương II: Lý luận Cổ Cò về đào tạo and phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp in.

– Chương III: Phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn and nhân lực at công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.

– Chương IV: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn and nhân lực at công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.

TẢI TÀI LIỆU