Giải pháp nâng cao quản trị nhân lực tại công ty quảng cáo Hatuba

Thuctaptotnghiep.net xin hướng dẫn các bạn làm bài báo cáo thực tập nhân sự for đề tài  Giải pháp nâng cao quản trị nhân lực tại công ty quảng cáo Hatuba

Nền văn Minh nhân loại was phát triển such as ngày nay is entire quá trình
phấn đấu lâu dài and gian khổ of xã hội loài người. One of the following nhân tố
quan trọng đóng góp one phần do not nhỏ vào sự thành công of sự phát triển
ấy, which is yếu tố con người -. One yếu tố quyết định of lực lượng sản xuất
Doanh nghiệp is one tế bào of nền kinh tế xã hội that is not ngoài
quy luật then. Mục tiêu of doanh nghiệp is Move lại hiệu quả kinh tế xã hội in
quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đứng vững trên thương trường and liên
tục phát triển lên tầm cao mới. Muốn vậy, not only those kế hoạch kinh
doanh tốt, hợp lý mà còn cần must have đội ngũ nhân viên nhiệt tình with công việc,
cùng công ty đi lên. Nguồn lao động quyết định mọi thành công of doanh
nghiệp, làm which đòi hỏi must have a cách thức quản lý phù hợp for you can phát huy
been tối đa tiềm năng of it.
Đội ngũ nhân lực used and quản lý tốt in nền kinh tế thị trường
cạnh tranh khóc liệt would Move lại hiệu quả kinh tế cao in quá trình hoạt động
sản xuất kinh doanh. Đồng thời đây also nền tảng to cho Doanh nghiệp đứng
vững trên thương trường and liên tục phát triển. Muốn làm been điều then Doanh
nghiệp need to have the following biện pháp quản lý an cách khoa học, phù hợp for
định hướng phát triển of doanh nghiệp.
Trọng those năm qua, Công ty Quảng cáo Hatuba nói riêng as well as
the following doanh nghiệp khác nói chung was built be one chính sách quản trị
nhân lực hợp lý Nhầm đảm bảo sự hài hoà về lợi ích kinh tế Centered đội ngũ nhân
lực and doanh nghiệp.
Tổ chức tốt công tác quản trị nhân sự do not those giúp cho doanh
nghiệp tính and trả lương cho đội ngũ cán bộ công nhân viên chức been chính
xác, kip thời, phân bổ đúng tiền lương vào giá thành sản phẩm, đảm bảo đúng
chế độ tiền lương, BHXH, BHYT and other quyền lợi khác against đội ngũ cán bộ
công nhân viên mà còn qua That tác dụng động viên khuyến khích they phát huy
tính chủ động, sáng tạo to hoàn thành tốt nhiệm vụ been giao, đồng thời tạo cho
doanh nghiệp one lợi thế trên thương trường về chi phí sản xuất, năng suất lao
động and able cạnh tranh.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Đăng Bảy
SV: Nguyễn Mạnh Quyền ĐH – QTKD – K4 2
Nhận thức been tầm quan trọng of công tác quản trị nhân lực, làm which em
was đi sâu tìm hiểu and select đề tài “Thực trạng so some giải pháp Nhâm nâng
cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quảng cáo Hatuba”. Nội
phân báo cáo gồm 3 phần:
Chương I:. Cơ sở lý luận chung về quản trị nhân lực
Chương II: Thực trạng công tác quản trị nh

. ân sự tại Công ty Quảng cáo Hatuba
Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu Nhầm quả công tác sử dụng
nhân lực at công ty Hatuba.

DOWLOAD