Đề cương, tài liệu ôn thi công chức Y Tế ở Hà Nội 2015 (HOT)

Cương Đề, tài liệu ôn thi công chức Y Tế khu vực Hà Nội 2015 is tài liệu mới nhất mà bên mình mới cập nhật been về ôn thi công chức năm 2015. Hy vọng tài liệu will be cơ sở to các bạn ôn thi tốt.

Ôn thi công chức Y tế 2015
Ôn thi công chức Y tế 2015

Tài liệu ôn thi công chức y tế năm 2015 This bao gồm 3 phần:

-. Phần chức năng, nhiệm vụ and permissions of the cơ quan chuyên môn

+ Quyết định số 10/2008 về chức năng, nhiệm vụ and permissions of Sở Y Tế Hà Nội.

+ Quyết định 2813 ngày 21/6/2013 UBND TP of Hà Nội về quy hoạch phát triển hệ thống y tế Hà Nội năm 2020, định hướng năm 2030.

+ Quyết định 1592 / QĐ-UBND TP Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ and permissions of the cơ quan chuyên môn.

-. Văn bản liên quan to groups chuyên ngành.

+ Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân.

+ Luật Khám chữa bệnh

+ Luật một toàn thực phẩm.

+ Luật Dược.

+ Pháp lệnh dân số.

– Chủ trương and policy of Đảng and Nhà nước 

+ Nghị Quyết 46 về nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ and nâng cao sức khỏe nhân dân in their hình mới.

+ Nghị quyết 47 / NQ-TW về chính sách dân số kế hoạch hóa and gia đình.

+ Quyết định 153/2006 về quy hoạch tổng thể hệ thống y tế Việt Nam.

TẢI TÀI LIỆU