Đề cương ôn thi công chức Tài Chính 2015 khu vực Hà Nội

Đề cương ôn thi công chức Tài Chính 2015 khu vực Hà Nội là tài liệu mới nhất mà bên mình mới cập nhận được để cho các bạn làm tài liệu ôn thi công chức 2015. Hy vọng tài liệu sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong quá trình ôn thi của mình.

on-thi-cong-chuc-tai-chinh-2015
Ôn thi công chức tài chính 2015

Tài liệu bao gồm 2 phần:
– Phần chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan chuyên môn.
– Văn bản liên quan tới các nhóm chuyên ngành.

+ Luật ngân sách nhà nước
+ Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước 2008
+ Nghị định 16 của chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
+ Nghị định 32 của chính phủ quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng
+ Nghị định 130 của chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước
+ Nghị định của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước 2003
+ Quyết định 55 của TP Hà Nội quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách
+ Quyết định 126 của TP Hà Nội quy định về phân cấp quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
+ Quyết định sô 11 của TP Hà Nội quy định về ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế xã hội trên địa bàn hà nội
+ Quyết định sô 12 của TP Hà Nội về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức sở tài chính hà nội
+ Quyết định sô 12 của TP Hà Nội về sửa đổi, bổ sung một số điêu quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế xã hội
+ Thông tư 59 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định 60 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước

TẢI TÀI LIỆU