Đề cương kế toán tập hợp chi phí-tính giá thành sản phẩm

đề cương báo cáo thực tập

Đề cương báo cáo thực tập kế toán đề tài kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm các bạn có thể tham khảo thêm về các đề cương mẫu khác tại đề cương báo cáo thực tập, hoặc các bạn có thể tham khảo nhiều bào mẫu báo cáo thực tập kế toán tạhttp://tailieumau.vn/ke-toan-kiem-toan/

đề cương báo cáo thực tập
đề cương báo cáo thực tập

Lời mở đầu
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN AN CƯ
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất tại công ty
1.4 Cơ cấu tổ chức
1.5 Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại công ty
1.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán
1.5.3 Vận dụng hệ thống chứng từ
1.5.4 Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
1.5.5. Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ kế toán
1.5.6. Hệ thống báo cáo kế toán
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
2.1 Khái quát chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
2.1.1 Khái niệm của kế toán tập chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
2.1.2 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
2.1.3 Nhiệm vụ của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
2.2 Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.
2.2.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.3 Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
2.3.1 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí dự toán
2.3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành
2.3.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo giá trị dự toán
2.4 Tính giá thành sản phẩm
2.4.2 Kỳ tính giá thành sản phẩ
2.4.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
2.4.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp
2.5 Hệ thống sổ kế toán áp dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DN xây lắp
CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY AN CƯ
3.1 Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây lắp.
3.1.1 Đặc điểm phân loại chi phí
3.1.2. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí
3.1.3 Đặc điểm công tác tính giá sản phẩm dở dang
3.1.4 Đặc điểm công tác tính giá thành sản phẩm xây lắp
3.2 Nội dung và trình tự hạch toán chi phí sản xuất:
3.2.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (Chi phí NVLTT):
3.2.2.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp (Chi phí NCTT)
3.2.2.3 Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công
3.2.2.4 Hạch toán chi phí sản xuất chung (chi phí SXC)
3.2.3 Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp
CHƯƠNG 4 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
4.1 Đánh giá chung về công tác kế toán noi chung và công tác tập hợp chi phi và tính giá thành sản phẩm nói riêng tai công ty cổ phần An Cư.
4.1.1 Ưu điểm.
4.1.2 Nhược điểm
4.2 Phương hướng,giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty.
4.2.2.2 Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

Nhóm thuctaptotnghiep.net nhận tư vấn và viết báo cáo thực tập thuê cho các bạn gâp khó khăn trong vấn đề làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, bạn nào cần thuê người viết báo cáo thực tập liên hệ Ad nhé.có thể xin đóng dấu báo cáo thực tập, xin số liệu và chứng từ trong bài