Đề cương đề tài Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 2

đề cương báo cáo thực tập

Đề cương báo cáo thực tập quản trị kinh doanh đề tài: ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP để tham khảo thêm một số đề cương khác các bạn click đề cương báo cáo thực tập

đề cương báo cáo thực tập
đề cương báo cáo thực tập

Lời nói đầu

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC THIÊN PHÚC
1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Lộc Thiên Phúc
1.1.1. Giới thiệu sơ lược về công ty
1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ
1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kế toán tại công ty
1.2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý của cty
1.2.2. Đặc điểm tổ chức kế toán của Cty
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC THIÊN PHÚC QUA 2 NĂM (2012– 2013)
2.2.Phân tích doanh thu
2.2.1. Phân tích chung về doanh thu của công ty qua 2 năm
2.2.2. Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch qua 2 năm
2.2.3.Nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu
2.2.4. Phân tích tình hình thực hiện các công trình qua 2 năm
2.3. Phân tích chi phí
2.3.1. Phân tích chung về tình hình chi phí của công ty qua 2 năm
2.3.2. Biến động chi phí qua 2 năm
2.3.3. Nhân tố ảnh hưởng đến chi phí
2.4. Phân tích lợi nhuận
2.4.1. Phân tích chung về tình hình lợi nhuận của công ty qua 2 năm
2.4.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận
2.4.3. Biến động lợi nhuận qua 2 năm
2.4.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
2.5. Phân tích tổng hợp các chi tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.5.1. Các tỷ số khả năng thanh toán
2.5.2. Các tỷ số quản trị nợ
2.5.3. Các tỷ số về khả năng sinh lợi
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
3.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty
3.1.1. Những kết quả đạt được
3.1.2. Những mặt còn hạn chế về tình hình tài chính
3.2. Thuận lợi và khó khăn của công ty
3.2.1. Thuận lợi
3.2.2. Khó khăn
3.3.Giải pháp và Kiến nghi
3.3.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
3.3.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản
3.3.3. Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

XEM THÊM   ——->>>         ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP