Đề cương báo cáo thực tập nhân sự CÔNG TY BAY DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VASCO

De cuong bao cao thuc tap

 

Đề cương báo cáo thực tập nhân sự : Vấn đề nhân sự và quản trị nguồn nhân sự có tầm quan trọng đặc biệt với một tổ chức nói chung và đối với các quản trị gia nói riêng. Không có một hoạt động nào của tổ chức mang lại hiệu quả nếu thiếu quản trị nguồn nhân sự. Quản trị nguồn nhân sự là nguyên nhân của thành công hay thất bại trong các hoạt động kinh doanh. Mục tiêu cơ bản của bất cứ tổ chức nào cũng là sử dụng một cách có hiệu quả nguồn nhân sự để đạt được mục đích của tổ chức đó. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để phát huy được vai trò của yếu tố con người cho các mục tiêu phát triển? Điều đó đặt ra cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có công ty bay dịch vụ hàng không VASCO, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế như hiện nay.
Với vai trò là công ty bay dịch vụ, VASCO đã và đang tận dụng những lợi thế về nguồn nhân lực của mình để không ngừng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động cho đội ngũ công ty. Tuy nhiên, VASCO cũng đang đứng trước những thử thách lớn trong công tác quản trị nguồn nhân lực
Xuất phát từ yêu cầu thực tế, tôi đã chọn đề cương báo cáo thực tập đề tài: ” MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY BAY DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VASCO”, để làm báo cáo thực tập qua đó có xem xét thực trạng về nguồn nhân lực tại công ty nhằm mong muốn xây dựng, phát triển công ty lên tầm cao mới.

LỜI CAM ĐOAN ii
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP iii
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iv
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮC viii
DANH MỤC BẢNG BIỂU ix
PHẦN GIỚI THIỆU 1
1. Lý do lựa chọn đề tài 1
2. Phương pháp nghiên cứu 2
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY BAY DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG 3
1.1 Giới thiệu chung 3
1.2 Cơ cấu tổ chức 4
1.2.1 Sơ đồ tổ chức 4
1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 6
1.3 Nguồn lực tài chính của công ty 8
1.4 Các hoạt động kinh doanh 9
1.4.1 Bay vận tải: 9
1.4.2 Vận tải hàng hóa 9
1.4.3 Bay dịch vụ 9
1.4.4 Bay dịch vụ khác: 9
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY BAY DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VASCO. 11
2.1 Tình hình sử dụng lao động ở VASCO 11
2.1.1 Quy mô lao động 11
2.1.2 Phân bổ lao động tại các phòng ban 12
2.1.3 Phân bổ theo trình độ 13
2.1.4 Phân bổ theo độ tuổi lao động và giới tính 14
2.2 Phân tích về tình hình quản lý nhân sự tại VASCO. 15
2.2.1 Công tác tuyển dụng 15
2.2.2 Qúa tình hội nhập và môi trường làm việc của công ty: 17
2.2.3 Phân tích tiền lương tại công ty: 19
2.2.4 Chính sách động viên nhân viên tại công ty 19
2.2.5 Về công tác đào tạo nâng cao 20
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY BAY DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VASCO 21
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới 21
3.1.1. Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty 21
3.1.2. Định hướng cho công tác đào tạo – phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 21
3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại VASCO. 22
3.2.1 Nâng cao chất lượng phân tích công việc 22
3.1.2 Hoàn thành công tác tuyển dụng: 23
3.2.3. Nâng cao chất lượng đào tạo và phất triển nguồn nhân lực 24
3.2.4 Hoàn thiện chế độ trả lương, thưởng phạt, trợ cấp cho cán bộ công nhân viên một cách hợp lý. 26
3.2.5 Hoàn thiện hơn nữa bộ máy quản lý của công ty 27
3.1.6 Tiếp tục đầu tư tăng cường cơ sở vật chất 28
3.3 Một số kiến nghị đối với nhà nước 28
KẾT LUẬN 29
TÀI LIỆU THAM KHẢO 30