Đề cương báo cáo thực tập kế toán Doanh thu – Chi phí và xác định kết quả kinh doanh

De cuong bao cao thuc tap

Thuctaptotnghiep.net chia sẻ các bạn đề cương báo cáo thực tập: Đề cương báo cáo thực tập kế toán Doanh thu – Chi phí và xác định kết quả kinh doanh ngoài ra để tham khảo thêm các đề cương khác các bạn CLICK tại http://thuctaptotnghiep.net/de-cuong-bao-cao-thuc-tap/

Ngày nay, đất nước ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển, nhu cầu cuộc sống vì thế cũng được nâng cao, các công ty, doanh nghiệp ngày càng hình thành nhanh chóng. Bên cạnh phải luôn cạnh tranh với các doanh ngiệp trong nước, họ còn cạnh tranh với các công ty nước ngoài – là những công ty lớn về quy mô hoạt động cũng như về vốn kinh doanh.
Một khi đất nước gia nhập WTO, điều đó có nghĩa là sự cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt hơn, vậy phải làm sao để tồn tại và phát triển? Đó là vấn đề hết sức sống còn, đòi hỏi các công ty trong nước cần đề ra những biện pháp đúng đắn trong chiến lược kinh doanh, chiến lược giá cả, cung cấp dịch vụ thật tốt để tạo uy tín cho công ty nhằm tạo lợi thế cạnh tranh.
Để tạo lợi thế cạnh tranh, các công ty phải biết rõ tình hình tài chính của mình, về các khoản thu – chi nhằm xác định lãi – lỗ trong kinh doanh. Điều này không những quyết định sự thành công mà còn giúp doanh nghiệp tồn tại hay không.
Vì vậy, công tác kế toán về doanh thu – chi phí là hết sức cần thiết, qua việc xác định các khoản doanh thu, thu nhập khác, các khoản chi phí, doanh nghiệp có thể biết được kết quả hoạt động kinh doanh của mình như thế nào, từ đó có thể tính toán được lợi nhuận cuối cùng một cách chính xác, và cụ thể hơn là biết mình lãi (lỗ) bao nhiêu.
Qua quá trình tìm hiểu trên lý thuyết và thực tế tại Công ty TNHH MTV TM DV Vận Tải Mặt Trời Xanh và nhận thấy tầm quan trọng của việc xác định kết quả kinh doanh tại công ty và được sự hướng dẫn tận tình của cô Nguyễn Thúy Hằng. Do vậy, nay em quyết định chọn đề tài làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình là “Kế toán Doanh thu – Chi phí và xác định kết quả kinh doanh”.

De cuong bao cao thuc tap
De cuong bao cao thuc tap

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 3
LỜI NÓI ĐẦU 5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV TM DV VẬN TẢI MẶT TRỜI XANH 6
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV TM DV Vận Tải Mặt Trời Xanh 6
1.1.1 Giới thiệu sơ nét về công ty 6
1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 7
1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh và sơ đồ tổ chức tại đơn vị thực tập 7
1.2.1 Đặc điểm đối với đơn vị thương mại dịch vụ 7
1.2.2 Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 9
1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong hai năm 16
1.3.1 Mặt hàng kinh doanh 16
1.3.2 Thị trường kinh doanh 17
1.3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh 18
1.4 Một số quy định chung của công ty 18
1.4.1 Quy định về thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi tại công ty: 18
1.4.2 Quy định trật tự trong công ty 19
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH MTV TM DV VẬN TẢI MẶT TRỜI XANH 21
2.1 Mô tả quy trình thực tập và làm việc thực tế tại công ty 21
2.1.1 Quy trình công việc thực tập tại công ty 21
2.1.2 Diễn giải quy trình 22
2.2 Kế toán doanh thu – chi phí và xác định kết quả kinh doanh 22
2.2.1 Kế toán Doanh Thu Cung Cấp Dịch Vụ 22
2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 27
2.2.3 Kế toán chi phí bán hàng 30
2.2.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 32
2.2.5 Kế toán hoạt động tài chính 36
2.2.6 Kế toán hoạt động khác 41
2.2.7 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 45
2.3 Đánh giá mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn. 51
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH MTV TM DV VẬN TẢI MẶT TRỜI XANH 52
3.1 Nhận thức của sinh viên sau khi tham gia lao động thực tế 52
3.1.1 Nhận thức về công việc đang làm tại công ty 52
3.1.2 Nghề nghiệp bản thân 52
3.1.3 Mối quan hệ giữa các cá nhân, đồng nghiệp trong công ty. 53
3.2 Kết quả thu nhận trong quá trình lao động thực tế tại Công ty TNHH MTV TM DV Vận Tải Mặt Trời Xanh 54
3.2.1 Kết quả thu hoạch và những thuận lợi, hạn chế trong quá trình lao động thực tế 54
3.2.2 Những việc sinh viên chưa làm được 55
3.2.3 Sự hỗ trợ của giáo viên và cán bộ tại công ty đối với sinh viên trong quá trình lao động thực tế. 55
3.3 Kiến nghị về công ty nơi tham gia lao động thực tế. 56
KẾT LUẬN 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO 58