Đề cương báo cáo thực tập kế toán Vốn bằng tiền công ty TNHH MTV Những Giọng Hát Thiên Thần

De cuong bao cao thuc tap

Mẫu Đề cương báo cáo thực tập kế toán Vốn bằng tiền công ty TNHH MTV Những Giọng Hát Thiên Thần Đưa ra những đánh giá nhận xét về thực tế công tác kế toán vốn bằng tiền tại Cty. Bước đầu đề xuất một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Cty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất.

NGOÀI RA CÁC BẠN CÓ THỂ XEM THÊM CÁC ĐỀ CƯƠNG KHÁC TẠI đề cương báo cáo thực tập

Chương 1: giới thiệu khái quát về công ty TNHH MTV Những Giọng Hát Thiên Thần 5
1.1Qúa trình hình thành và phát triển của công ty 6
1.1.1 Chức năng và lĩnh vực hoạt động 6
1.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp 6
1.1.3 Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị 7
1.1.4 Chiến lược phương hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai 8
Chương 2:Cơ sở lý luận về vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Những Giọng Hát Thiên Thần 8
2.1 Đề tài nghiên cứu 8
2.1.1 Khái niệm và đặc điểm 8
2.2 Phương pháp kế toán vốn bằng tiền 9
2.2.1 Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền 9
2.2.2 Chứng từ kế toán 10
2.3 Tài khoản sử dụng 15
Chương 3: Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Những Giọng Hát Thiên Thần 15
3.1 Mô tả phản ánh hình thức và phương thức hạch toán 16
3.2 Thực trạng nghiệp vụ kế toán tài sản bằng tiền tại công ty TNHH MTV Những Giọng Hát Thiên Thần 16
3.3 Phân tích và đánh giá 17
3.3.1 Kế toán tăng tiền mặt 17
3.3.2 Kế toán tăng tiền gửi ngân hàng 18
3.4 Kế toán giảm tiền mặt 19
3.4.1 Sổ nhật ký chung 21
3.4.2 Bảng cân đối phát sinh 30
3.4.3 Sổ cái tài khoản 32
3.4.4 Sổ quỹ tiền mặt 36
Chương 4: Nhận xét và kiến nghị 39
4.1 Nhận xét 39
4.2 Kiến nghị 40
4.3 Kết luận 40