Chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn đến 2015, tầm nhìn 2020 (rất hay)

Thuctaptotnghiep.net hướng dẫn các bạn làm báo cáo thực tập nhân sự   is  Chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn to năm 2015, tầm nhìn 2020 (rất hay)

Chưa lúc nào vấn đề phát triển con người and nguồn nhân lực trở thành vấn đề thời sự nóng bỏng such as thời điểm hiện nay at nước ta nói chung and every vực nói riêng. Đất nước bước vào thời kỳ one phát triển mới, those cơ hội thách thức chưa and each have. But nhiều đánh giá cho that thực trạng nguồn nhân lực hiện nay khó cho phép tận dụng tốt cơ hội those đang đến, even you nguy cơ khó beyond the following qua thách thức, kéo dài sự tụt hậu … which is:

– Lao động giá rẻ was mất dần lợi thế cạnh tranh, nguồn nhân lực đòi hỏi can only trình độ chuyên môn, tay nghề mà requires sự thích ứng, dịch chuyển năng động during which distance phát triển về chất lượng nguồn nhân lực and năng suất lao động của nước ta nói chung and vực Đà – Giầy nói riêng rất with nước in khu vực can thu hẹp be.

– Đã to lúc we must be bằng mọi cách chuyển từ lợi thế compare based on lao động giá rẻ hát tạo ra lợi thế cạnh tranh based on phát huy nguồn lực con người

Nguồn nhân lực theo cách hiểu of the nhà kinh tế, is tổng thể those tiềm năng of con người (trước hết is tiềm năng lao động), của one quốc gia (one fields lãnh thổ, an vực kinh tế) present in one thời kỳ nhất định (có thể tính cho 1 năm, 5 năm, 10 năm – phù hợp for chiến lược and kế hoạch phát triển). Tiềm năng then bao hàm tổng hoà năng lực về thể lực, trí lực, nhân cách con người of đáp ứng an cơ cấu làm nền kinh tế -xã hội đòi hỏi (tức is cả về số lượng, chất lượng cơ cấu and). Toàn bộ tiềm năng then hình thành năng lực xã hội of con người. Năng lực has been through giáo dục, đào tạo and chăm sóc sức khoẻ.

Trọng phát triển nguồn nhân lực, tầm nhìn and those suy tính dài hạn meaningful important in tạo dựng kỹ năng, kỹ xảo, kiến thức chuyên môn and able to work and hợp tác. Những vấn đề trên đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu for given, giải pháp cụ thể than cho công tác phát triển nguồn nhân lực in quá trình CNH, HĐH đất nước. Một nghiên cứu have the following đánh giá, cách nhìn, ý đồ cả and those gợi ý giải pháp cho bài toán nguồn nhân lực cho vực. With lý làm trên, Bộ Công Thương was giao cho Hiệp Hội Da – Giầy Việt Nam thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho giai đoạn to vực năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”

TẢI TÀI LIỆU