Báo cáo thực tập xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực

Thuctaptotnghiep.net xin hướng dẫn các bạn làm báo cáo thực tập nhân sự is  Xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Hạ Long

Trọng xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế of thế giới hiện nay such as sự cạnh tranh vô cùng gay gắt, quyết liệt. Tháng 11 năm 2006, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 of tổ chức thương mại Thế giới WTO. This is a cơ hội can nhỏ cho doanh nghiệp its Việt Nam nói chung and other doanh nghiệp thủy sản nói riêng mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh which also khó khăn cho doanh nghiệp at a while the doanh nghiệp in cùng vực cạnh tranh vô cùng gay gắt quyết liệt về mọi mặt to exists and phát triển. Đặc biệt is about the nguồn lực in which is important nhất nguồn nhân lực. Do that, to have been one đội ngũ nhân lực đủ về số lượng, đúng về chất lượng đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp of is much will khó khăn.

Các doanh nghiệp đạt hiệu quả you want kinh doanh cao must xây dựng bản kế hoạch kinh doanh rõ ràng, chi tiết, khả thi to from That kế hoạch about the nguồn lực such as Cap, công nghệ and lao động. In which lao động been coi is nguồn lực quan trọng nhất should be quan tâm in kế hoạch. Để have a đội ngũ nhân lực đủ về số lượng, đúng về chất lượng, đáp ứng nhu cầu been the sản xuất kinh doanh thì nhất thiết doanh nghiệp must tiến hành kế hoạch hóa nguồn nhân lực. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực is cơ sở for công ty chủ động về nhân lực, chủ động về sản xuất, nâng cao năng suất for sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ and mục tiêu đề ra, from góp phần củng cố uy tín of công ty trên thị trường.

Ngành thủy sản has tính chất mùa vụ should have đặc thù riêng về lao động. Which is sự biến động liên tục lực lượng lao động always changing theo thời vụ, thay đổi theo tháng. Do vậy for quản lý nguồn nhân lực an cách hiệu quả công ty cần must have kế hoạch hóa nguồn nhân lực.

Thực trạng công tác lập kế hoạch nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Hạ Long còn nhiều vấn đề. Xuất phát từ lý làm đó em was determined selected đề tài “Công tác lập kế hoạch nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Hạ Long thực trạng and giải pháp”. With expected vận dụng are those kiến thức em has been học vào thực tế góp phần and along with công ty given, giải pháp cải thiện cho công tác lập kế hoạch nguồn nhân lực phục vụ tốt cho chiến lược, mục tiêu phát triển công ty of the future.

Phạm vi nghiên cứu

  • Về nội dung: Công tác lập kế hoạch hóa nguồn nhân lực.
  • Về no gian: Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Hạ Long.
  • Về thời gian: Giai đoạn từ 2007 to nay.

Kết cấu đề tài: gồm 3 phần

         Chương I: Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Hạ Long.

         Chương II: Thực trạng công tác lập kế hoạch nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Hạ Long.

        Chương III: Những giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch of Công ty Cổ phần Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Hạ Long.

TẢI TÀI LIỆU