Báo cáo thực tập xây dựng chiến lược phát triển công ty

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh là Báo cáo thực tập xây dựng chiến lược phát triển của xí nghiệp khai thác dầu khí Vietsovpetro đến năm 2024 được hoàn thành vào tháng 5/2015 đạt 9.5 điểm để các bạn tham khảo

LỜI NÓI ĐẦU

Ngoài việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác dầu khí, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro nói chung và Xí nghiệp Khai thác dầu khí nói riêng luôn đi tiên phong trong lĩnh vực khai thác và phát triển dịch vụ kỹ thuật dầu khí. Nhờ vậy, xí nghiệp đã tận dụng tối đa nguồn lực về máy móc thiết bị tài sản cũng như về năng lực của đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật có trình độ tay nghề cao nhằm mang lại hiệu quả lớn cho xí nghiệp. Sản lượng dầu khai thác năm 2013 đạt 5.565 ngàn tấn đạt tỷ lệ 103% so với kế hoạch, doanh thu bán dầu đạt hơn 4.655 triệu USD. Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ dầu khí của XNKT năm 2013 đã đạt trên 100 triệu USD, lợi nhuận hơn 30 triệu USD. Tuy nhiên, lượng dầu khí khai thác có xu hướng ngày càng giảm do các mỏ dần cạn kiệt, thêm vào đó là công tác khai thác còn nhiều bất cập. Chính vì lý do đó, việc hoạch định và đề xuất các giải pháp chiến lược có ý nghĩa hết sức cần thiết để XNKT phát triển nhanh, bền vững trong môi trường kinh doanh khó khăn hiện nay. Là một người có tâm huyết trong ngành, tôi muốn nghiên cứu nhằm đề ra các chiến lược kinh doanh cho XNKT đến năm 2024 với hy vọng sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển trong thời kỳ mới.

  1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Nghiên cứu về chiến lược không phải là một vấn đề mới. Cho đến nay đã có rất nhiều học giả nổi tiếng trên thế giới và Việt Nam nghiên cứu và viết tài liệu về chiến lược và chính sách kinh doanh, quản trị chiến lược. Vận dụng lý thuyết về chiến lược, dưới góc độ quốc gia, ngành hay một số doanh nghiệp đều xây dựng chiến lược cho mình trong từng giai đoạn cụ thể.

Đối với LDVN Vietsovpetro nói chung và XNKT nói riêng, để cạnh tranh và hoạt động bền vững, trong thời gian qua doanh nghiệp cũng đã xây dựng mục tiêu, kế hoạch và các chương trình hoạt động, song những kế hoạch và chương trình hành động đó vẫn chưa mang tính tổng thể và dài hạn như một chiến lược. Để tiếp tục phát triển bền vững, nâng cao vị thế cạnh tranh và đứng vững trên thương trường, LDVN Vietsovpetro nói chung và XNKT nói riêng cần có chiến lược tổng thể, dài hạn và phù hợp với tình hình mới. Với đề tài nghiên cứu này, tác giả hy vọng sẽ phân tích đầy đủ thực trạng môi trường kinh của XNKT để việc hoạch định và đề ra những giải pháp chiến lược đến năm 2024 một cách toàn diện và tổng thể.

  1. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hình thành và lựa chọn những chiến lược thích hợp đồng thời đề ra các giải pháp để thực hiện chiến lược cho XNKT đến năm 2024.

Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài có nhiệm vụ thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, trình bày cơ sở lý luận về chiến lược và cơ sở hình thành chiến lược. Đây là lý thuyết nền làm cơ sở để tác giả phân tích thực trạng và xây dựng chiến lược phù hợp.

Thứ hai, phân tích thực trạng những cơ hội và nguy cơ từ môi trường bên ngoài tác động đến ngành dầu khí Việt Nam và đồng thời phân tích điểm mạnh và điểm yếu của XNKT làm nền tảng xây dựng các phương án hình thành chiến lược.

Thứ ba, dựa trên thực trạng đang tồn tại tác giả đưa ra các chiến lược hợp lý giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

► Đối tượng nghiên cứu của luận văn là chiến lược phát triển  của XNKT –LDVN Vietsovpetro đến năm 2024.

► Phạm vi nghiên cứu của luận văn được giới hạn tập trung vào môi trường kinh doanh VSP và XNKT.

4.2. Phương pháp  nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp định tính kết hợp với phương pháp định lượng, dựa trên các số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp. Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các nghiên cứu trước đây, các tài liệu về quản trị chiến lược và các nghiên cứu về hoạt động của VSP, XNKT và trong lĩnh vực dầu khí thông qua sách, tạp chí, internet, website và các báo cáo liên quan…. Dữ liệu sơ cấp được thu thập qua quan sát và khảo sát ý kiến các chuyên gia trong ngành dầu khí qua bảng câu hỏi chi tiết làm dữ liệu để xây dựng các ma trận chiến lược. Dữ liệu sau khi thu thập được phân tích qua các phương pháp như thống kê, mô tả, so sánh, tổng hợp, hệ thống… để thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu nghiên cứu.

  1. Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn có 3 chương sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Chương 2: Phân tích môi trường kinh doanh của XNKT.

Chương 3: Hoạch định chiến lược và các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh cho XNKT đến năm 2024.

Kết luận.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình