Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân lực tại Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội

báo cáo quản trị kinh doanh

Thuctaptotnghiep.net xin hướng dẫn các bạn làm báo cáo thực tập nhân sự is  tuyển dụng nhân lực tại Đài Phát Thanh Truyền Hình and Hà Nội

Trọng bối cảnh đổi mới nền kinh tế and xu thế hội nhập kinh tế quốc tế tổ chức its also the following biến động lớn. Một số doanh nghiệp nhờ has sự thích ứng combined with mechanisms for you can cạnh tranh, nâng cao hiệu quả in sản xuất kinh doanh also củng cố vị thế nâng cao thương hiệu your in background kinh tế has many loại hình sở hữu thuộc its components kinh tế khác nhau. But bên cạnh which are also the following doanh nghiệp còn thụ động phản ứng chậm chap for those biến động của nền kinh tế do not phát huy are those thế mạnh khắc phục those điểm yếu of mình to to to those kết cục in đào thải in quy luật Cap has such as nền kinh tế thị trường.

Có nhiều yếu tố tạo be sự thành công of doanh nghiệp, nguồn lực is one of the following yếu tố đó: Nguồn lực tài chính, nguồn lực nhân sự … Nguồn lực nào cũng quan trọng and cùng hỗ trợ cho nhau tạo be sự thành công of doanh nghiệp ấy. Một doanh nghiệp cho even you nguồn tài chính phong phú lớn mạnh are only is vô nghĩa while thiếu yếu tố con người. Con người would biến those máy móc thiết bị hiện đại phát huy hiệu quả hoạt has động của it in creation ra sản phẩm. Nói to con người in an tổ chức is not a con người chung chung mà is nói to số lượng and chất lượng hay chính is năng lực phẩm chất, công suất, hiệu quả làm việc người lao động of. All activities in one doanh nghiệp will have sự tham gia trực tiếp hay gián tiếp of con người, if doanh nghiệp tạo lập sử dụng tốt nguồn này thì which is one lợi thế much lớn như vậy with doanh nghiệp khác trên thị trường .

Công việc đầu tiên trước hết to have a đội ngũ lao động chất lượng is việc tuyển dụng. Công việc tuyển dụng has hiệu quả thì đó mới is cơ sở to have đội ngũ lao động giỏi.

With sự phát triển nhanh chóng of Đài Phát Thanh Truyền Hình and Hà Nội, nhu cầu về an đội ngũ lao động đủ về số lượng and reply về chất lượng is much cấp thiết. Một giải pháp cho nhu cầu về lao động ngày as it is increase tuyển dụng. Công tác tuyển dụng tại đây mặc even have been chú trọng bài hát still hạn chế make công tác chưa thực sự đạt hiệu quả cao. Kết quả of the đợt tuyển dụng VE chất lượng and number lượng chưa đạt được yêu cầu.

Trọng quá trình thực tập tại Đài Phát Thanh and Truyền Hình Hà Nội em existing cơ hội tiếp xúc and tìm hiểu về công tác tuyển dụng tại đây and determine the selected đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Đài Phát Thanh Truyền Hình and Hà Nội “. Làm đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp of mình.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Để nghiên cứu đề tài, the phương pháp nghiên cứu used là: Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu, phương pháp quan sát, phương pháp phỏng vấn thu nhap thông tin thực tế.

  1. Purpose nghiên cứu

Purpose of đề tài trên cơ sở nghiên cứu those lý luận cơ bản and execute trạng of công tác tuyển dụng nhân sự of doanh nghiệp, phát hiện ra those ưu điểm and those mặt còn tồn tại for đề xuất some of biện pháp Nhâm nâng cao than nữa chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự, giúp cho doanh nghiệp has been đội ngũ lao động chất lượng cao.

  1. Kết cấu đề tài

Kết cấu đề tài bao gồm ba chương:

Chương I: Lý luận chung về nhân lực and tuyển dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp in.

Chương II: Thực trạng nguồn nhân lực and công tác tuyển dụng nhân sự tại Đài Phát Thanh Truyền Hình and Hà Nội

Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu Nhầm quả công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Đài Phát Thanh Truyền Hình and Hà Nội.

TẢI TÀI LIỆU