Báo cáo thực tập tổng hợp ngành quản trị kinh doanh

viet thue luan van

Báo cáo thực tập kinh doanh tổng hợp là một dạng báo cáo mô tả khá nhiều các vấn đề của công ty trong báo cáo thực tập của sinh viên, dạng báo cáo tổng hợp ngành quản trị kinh doanh này hiện nay cũng nhiều trường quy định cho sinh viên làm và sau khi hoàn tất báo cáo thực tập tổng hợp này thì các bạn còn làm thêm bài chuyên đề khóa luận nữa

Sau đây mình mô tả trước cấu trúc cơ bản của một bài báo cáo thực tập tổng hợp ngành quản trị kinh doanh.

LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1: Giới thiệu chung về doanh nghiệp 2
1.1. Quá trình hình thành thành và phát triển của doanh nghiệp 2
1.1.1. Tên, địa chỉ và quy mô hiện tại của doanh nghiệp 2
1.1.2. Các mốc quan trọng trong quá trình phát triển 2
1.2. Chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp: 3
1.2.1. Các chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp 3
1.2.2. Các hàng hoá và dịch vụ hiện tại 3
1.3. Công nghệ sản xuất của một số hàng hoá hoặc dịch vụ chủ yếu 4
1.4.2. Kết cấu sản xuất của doanh nghiệp (vẽ sơ đồ kết cấu sản xuất, bộ phận 7
1.5.2. Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý 8
Chương 2: Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 10
2.1. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và công tác marketing 10
2.1.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm trong những năm gần đây 10
2.1.1.1. Kết quả bán hàng theo sản phẩm 11
2.1.1.2. Kết quả bán hàng theo khu vực 12
2.1.2. Chính sách sản phẩm – thị trường 13
2.1.3. Chính sách giá 17
2.1.4. Chính sách phân phối 18
2.1.6. Công tác thu thập thông tin marketing của doanh nghiệp 24
2.1.7. Một số đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp 26
2.1.8. Nhận xét về tình hình tiêu thụ và công tác marketing của doanh nghiệp 26
2.2. Phân tích công tác lao động, tiền lương 27
2.2.1. Cơ cấu lao động của doanh nghiệp 27
2.2.2. Định mức lao động 29
2.2.3. Tình hình sử dụng thời gian lao động 31
2.2.4. Năng suất lao động 32
2.2.5. Tuyển dụng và đào tạo lao động 34
2.2.5.1. Tuyển dụng: 34
2.2.5.2. Công tác đào tạo trong năm 2014 36
2.2.6. Các chính sách về tiền lương 38
2.2.7. Nhận xét về công tác lao động và tiền lương của doanh nghiệp 40
2.3. Phân tích công tác quản lý vật tư, tài sản cố định 41
2.3.1. Các loại nguyên vật liệu dùng trong doanh nghiệp 41
2.3.2. Cách xây dựng mức sử dụng nguyên vật liệu 41
2.3.3. Tình hình sử dụng nguyên vật liệu: nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu 42
2.3.4. Tình hình dự trữ, bảo quản và cấp phát nguyên vật liệu 47
2.3.5. Cơ cấu và tình hình hao mòn của tài sản cố định 49
2.3.6. Tình hình sử dụng tài sản cố định 50
2.3.7. Nhận xét về công tác quản lý vật tư và tài sản cố định. 51
2.4. Phân tích chi phí và giá thành 52
2.4.1. Phân loại chi phí 52
2.4.2. Xây dựng giá thành kế hoạch 53
2.4.3. Phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành thực tế 57
2.4.4. Các loại sổ sách kế toán 59
2.5. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 60
2.5.1. Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 60
2.5.2. Phân tích bảng cân đối kế toán 63
2.5.3. Phân tích một số tỷ số tài chính 67
2.5.3. Phân tích các chỉ số đòn bẩy tài chính 69
2.5.4. Nhận xét về tình hình tài chính của doanh nghiệp 70
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP KẾT LUẬN 72
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới: 72
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty 72
3.2.1. Hoàn thiện về tổ chức công tác phân tích: 72
3.2.2 Đào tạo nhân sự cho công tác phân tích tài chính 76
3.3. Kiến nghị 76
KẾT LUẬN 81

Nhìn chung báo cáo thực tập tổng hợp ngành quản trị kinh doanh khá dài, mỗi trường có một kiệu khác nhau nhưng giống nhau ở chỗ là sinh viên phải làm nhiều lĩnh vực trong bài báo cáo chứ không phải một đề tài riêng nên sinh viên các trường có dạng báo cáo thực tập tổng hợp này khá khó khăn trong việc hoàn thiện bài báo cáo của mình và nhiều bạn cần dịch vụ làm báo cáo thực tập

Các bạn sinh viên trong quá trình làm bài gặp khó khăn có thể cần tư vấn bài làm xin hãy liên hệ mình, hi vọng có thể giúp được cho các bạn: SĐT/ZALO 0973.287.149