Báo cáo thực tập tín dụng Ngân hàng Sài Gòn

bao cao thuc tap

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập tài chính ngân hàngBáo cáo thực tập nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Hải Phòng

LỜI NÓI ĐẦU

Ngân hàng là một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Để phát huy nội lực, khuyến khích tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, các quốc gia rất cần xây dựng một hệ thống Ngân hàng hoạt động có hiệu quả
cao, đặc biệt đối với nền kinh tế như Việt Nam hiện nay.Hoạt động tín dụng là một hoạt động sinh lời chủ yếu của Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường, nhưng cũng là nơi chứa đựng nhiều rủi ro nhất.
Chính vì thế vấn đề chất lượng tín dụng là vấn đề quan trọng, sống còn đối với tất cả các Ngân hàng. Trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các NHTM và các tổ chức tín dụng cũng như nợ xấu ở Sacombank đang ngày một tăng cao trong những năm gần đây thì chất lượng tín dụng là một vấn đề hết sức cấp thiết với Sacombank nói chung và Sacombank Hải Phòng nói riêng. Trước những thách thức to lớn của tiến trình hội nhập, trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các NHTM sẽ khó phát triển bền vững nếu không tập trung mọi nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, nhất là nâng cao chất lượng tín dụng. Với mục tiêu gắn liền lí luận khoa học và thực tiễn em đã cân nhắc và chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng” làm thuê báo cáo thực tập
Mục đích nghiên cứu:
– Hệ thống hóa, làm rõ những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng và chất lượng tín dụng của NHTMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng
– Đánh giá đúng thực trạng, thành tựu, hạn chế và nguyên nhân yếu kém trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP. Đề xu ất giải pháp và đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn
Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng.
Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
– Đối tượng nghiên cứu: những vấn đề lý thuyết và thực tiễn về chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng.
– Phạm vi nghiên cứu:
Nội dung nghiên cứu: Tình hình cho vay và chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng.

Không gian nghiên cứu: Tình hình hoạt động tín dụng và chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng.

Thời gian nghiên cứu: Việc khảo sát thông tin, dữ liệu về các nhân tố ảnh hưởng, điều kiện phát triển và môi trường pháp lý cho việc nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng
trong khoảng thời gian từ 2011 đến 2013.
Phương pháp nghiên cứu
Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, bằng phương pháp thống kê và so sánh giữa các năm, các chỉ tiêu để thấy được những kết quả đạt được và những hạn chế trong hoạt động tín dụng và chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng
Kết cấu khóa luận
Ngoài lời mở đầu, phần kết luận và phần phụ lục, bài khóa luận gồm 3
chương
Chương I. Các vấn đề lý luận cơ bản về tín dụng và chất lượng tín dụng của NHTM
Chương II. Phân tích và đánh giá chất lƣợng tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín – Chi nhánh Hải Phòng
Chương III. Các kết luận và đề xuất hƣớng giải quyết nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình.