Báo cáo thực tập tạo động lực cho người lao động-động viên khuyến khích nhân viên.

báo cáo thực tập nhân sự

Tên đề tài bài báo cáo thực tập mẫu: Hoàn thiện công tác động viên, khuyến khích nhân viên làm việc tại công ty công ích, các bạn tải về để xem chi tiết nội dung hơn nhé, xin cảm ơn!

LỜI MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề:
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay với nhiều khó khăn và thách thức,
các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại
và phát triển. Một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của
doanh nghiệp là nguồn nhân lực tận tâm, hết mình cống hiến vì sự phát triển
của doanh nghiệp đó. Vì vậy, doanh nghiệp phải luôn quan tâm tìm hiểu nhu
cầu của nhân viên và tìm cách làm thế nào để động viên khuyến khích được
toàn bộ đội ngũ nhân viên làm việc hết sức và đóng góp hết mình.
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1 cũng không ngoại lệ.
Đặc biệt trong bối cảnh Công ty vừa mới thực hiện chuyển đổi từ Công ty Nhà
nước sang loại hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống động viên khuyến khích
trong việc tác động đến tinh thần, thái độ làm việc của nhân viên từ đó ảnh
hưởng vô cùng to lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty, em lựa chọn đề
tài “Hoàn thiện công tác động viên khuyến khích nhân viên tại Công ty TNHH
MTV Dịch vụ công ích Quận 1” nhằm nghiên cứu, đánh giá và đề xuất một số
giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của việc động viên, khuyến khích tại
công ty.
2. Mục đích của đề tài:
Động lực làm việc của nhân viên cùng với phẩm chất đạo đức, tố chất,
kiến thức, kinh nghiệm là các yếu tố chính tạo nên thành tích của họ trong
công việc. Sự sụt giảm động lực làm việc sẽ dẫn đến hiệu quả làm việc thấp
hơn và dễ dàng hình thành vòng tròn nhân – quả không điểm dừng: thành tích
giảm dẫn đến động lực làm việc giảm lại dẫn đến thành tích giảm.
Vì vậy mục đích của đề tài này chính là nêu lên tầm quan trọng của việc
động viên, khuyến khích nhân viên; khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên
đối với hệ thống động viên khuyến khích hiện hữu của Công ty TNHH MTV
Dịch vụ công ích Quận 1. Từ đó đề xuất đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện hệ
thống động viên, khuyến khích nhân viên của Công ty.
3. Phương pháp thực hiện đề tài:
Đối tượng nghiên cứu: Công tác trả lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi;
cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc, điều kiện làm việc của Công ty.
Phạm vi nghiên cứu: nhân viên làm việc tại Công ty TNHH MTV Dịch
vụ công ích Quận 1
Mẫu khảo sát: 200 nhân viên công ty có sự khác biệt về tuổi, giới tính
và chức vụ.
Phương pháp khảo sát: phỏng vấn ngẫu nhiên có chọn lọc bằng bảng
câu hỏi phỏng vấn
Phương pháp xử lý số liệu: phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu,
thống kê mô tả.
4. Bố cục của đề tài:
Chương I: Cơ sở lý luận về động viên khuyến khích trong doanh nghiệp
Chương II: Giới thiệu về Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 1
Chương III: Phân tích thực trạng công tác động viên khuyến khích nhân
viên tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 1
Chương IV: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác động viên
khuyến khích nhân viên tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 1

DOWNLOAD

nhận viết thuê báo cáo thực tập

cung cấp mẫu báo cáo thực tập