Báo cáo thực tập rủi ro tín dụng tại ngân hàng Liên Việt

báo cáo thực tập tài chính ngân hàng

Đề tài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng:   GIẢI PHÁP NHẰM QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CÓ HIỆU QUẢ TẠI NGÂN HÀNG TMCP LIÊN VIỆT

Trong kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng luôn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong thu nhập của các ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động này luôn tiềm ẩn rủi ro cao, đặc biệt là ở các nước có nền kinh tế mới nổi như Việt Nam, bởi hệ thống thông tin thiếu minh bạch và không đầy đủ, trình độ quản lý rủi ro còn nhiều hạn chế, tính chuyên nghiệp của cán bộ ngân hàng chưa cao… Vì vậy, quản lý hoạt động tín dụng với mục tiêu hạn chế tới mức thấp nhất các rủi ro có thể phát sinh luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu của bất kỳ NHTM nào.
Trước yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tính tất yếu của việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào hoạt động ngân hàng, hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam nói chung, Ngân hàng TMCP Liên Việt nói riêng ngày càng được coi trọng, tuy nhiên kết quả đạt được vẫn chưa thực sự như mong muốn.
Tác giả tin rằng với việc ứng dụng một cách hiệu quả các giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng nói trên sẽ giúp cho Ngân hàng TMCP Liên Việt ngày càng phát triển vững mạnh trên con đường hội nhập vào thị trường tài chính – tiền tệ trong khu vực và trên thế giới.

 

DOWNLOAD