Báo cáo thực tập quản trị chiến lược chạy mô hình spss

đánh giá lý thuyết và thực tiễn

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
1.1. Ý nghĩa và khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược
1.1.1. Ý nghĩa:
Nền kinh tế thị trường, xu hướng quốc tế hóa hoạt động kinh doanh, và môi
trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt hiện nay đang từng bước đẩy lùi tư duy
chờ vận may trong hoạt động kinh doanh. Thay vào đó, sự thành công chỉ đến
với những ai có trí tuệ, biết vận dụng những kiến thức về chuyên môn, kiến thức
về quản trị, hoạch định và quản trị chiến lược một cách rõ ràng.
Hiểu được chiến lược và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn hoạt động sản
xuất kinh doanh đòi hỏi các nhà quản trị, những người chủ doanh nghiệp phải
hiểu rõ, có sự nghiên cứu thấu đáo các khái niệm truyền thống và hiện đại về
chiến lược và quản trị chiến lược.
1.1.2. Khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược
Khái niệm về chiến lược, quản trị chiến lược được rất nhiều tài liệu đề cập
và được tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau, trong luận văn này tôi chỉ đề cập
đến những khái niệm phổ biến và dễ tiếp cận nhất.
1.1.2.1. Khái niệm về chiến lược
– Theo Fred David, chiến lược là những phương tiện đạt tới những mục tiêu
dài hạn. Chiến lược kinh doanh có thể gồm có: phát triển về lãnh thổ, đa dạng
hóa hoạt động, sở hữu hàng hóa, phát triển sản phẩm, thâm nhập thị trường,
giảm chi phí, thanh lý và liên doanh.
– Theo Michael Porter, chi?n lược là việc tạo ra vị th? độc đáo và có giá trị
bao gồm sự khác biệt hóa (differentiation), sự lựa chọn mang tính đánh đổi
nhằm tập trung nhất các nguồn lực (focus) để từ đó tạo ra ưu thế cho doanh
nghiệp.
– Theo John I Thompson, chiến lược là sự kết hợp các nguồn lực, môi
trường và các giá trị cần đạt được.
– Theo William J. Glueck, chiến lược là một kế hoạch mang tính thống
nhất, tính toàn diện và tính phối hợp được thiết kế để đảm bảo rằng các mục tiêu
cơ bản của doanh nghiệp sẽ được thực hiện.
– Theo tác giả luận văn, chiến lược là một hệ thống những biện pháp và
phương thức mang tính đồng nhất mang tính dài hạn mà một doanh nghiệp cố
gắng thực hiện để có được sự khác biệt rõ ràng hơn hẳn đối thủ cạnh tranh nhằm
đạt một mục tiêu cụ thể đã hoạch định.
1.1.2.2. Khái niệm về quản trị chiến lược
– Theo Alfred Chandler, quản trị chiến lược là tiến trình xác định các mục
tiêu cơ bản dài hạn của doanh nghiệp, lựa chọn cách thức hoặc phương hướng
hành động và phân bố tài nguyên thiết yếu để thực hiện các mục tiêu đó.
– Theo John Pearce và Richard B. Robinson, quản trị chiến lược là một hệ
thống các quyết định và hành động để hình thành và thực hiện các kế hoạch
nhằm đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp.
– Theo tác giả, quản trị chiến lược là một quá trình mang tính hệ thống từ
việc xây dựng chiến lược, triển khai chiến lược, kiểm soát đánh giá chiến lược
nhằm đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra.
1.2. Các loại chiến lược

 Tải tại đây