Báo cáo thực tập quản lý ngân sách nhà nước Đà Lạt -Lâm Đồng

quản lý ngân sách nhà nước

Đề tài báo cáo thực tập: Quản lý ngân sách phường 11 tại Thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng

Lời mở đầu

Trong công cuộc đổi mới đất nước, phường, xã là đơn vị hành chính cơ sở có tầm quan trọng đặc biệt, đó không chỉ là một đơn vị hành chính về mặt Nhà nước mà còn là “ngôi nhà chung” của cộng đồng dân cư. Thời gian qua, cùng với những đổi thay của đất nước, xây dựng nông thôn mới, ngân sách cấp phường đã có nhiều biến đổi tích cực, tạo nguồn thu ngày càng lớn hơn, đáp ứng nhu cầu chi phong phú và đa dạng. Nguồn thu của ngân sách cấp phường đã không ngừng tăng lên, ngoài các khoản thu thường xuyên, ngân sách cấp phường đã tích cực khai thác và huy động các nguồn thu khác để phục vụ cho yêu cầu xây dựng các công trình phúc lợi xã hội tại địa phương. Về phía Nhà nước, trong những năm qua ngân sách nhà nước đã tích cự hỗ trợ cho ngân sách cấp phường để cùng với nguồn thu do cấp phường trực tiếp thu cân đối chi thường xuyên và chi đầu tư trên địa bàn. Nhờ đó chính quyền cấp phường có điều kiện thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội  tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được rất đáng khích lệ trong việc đầu tư cơ sở hạ  tầng nông thôn, thực hiện các biện pháp phúc lợi xã hội, chăm lo các gia đình chính sách ngân sách cấp phường cũng đã bộc lộ những yếu kém và hạn chế nhất định. Hạn chế trong quản lý thu ngân sách  do chưa tổ chức khai thác tiềm năng sẵn có, còn buông lỏng quản lý các nguồn thu được giao, để thất thu lớn. Hạn chế trong công tác lập, chấp hành, quyết toán ngân sách  dẫn đến việc quản lý ngân sách cấp phường bị buông lỏng, thất thoát và lãng phí. Xuất phát từ tình hình đó thì vấn đề tìm biện pháp nhằm  hoàn thiện  từng bước công tác quản lý ngân sách  ở cấp cơ sở mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng, bức xúc đối với các địa phương trong cả nước nói chung và đối với  thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nói riêng trong giai đoạn hiện nay .

Với lý do trên tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài “ Quản lý ngân sách phường 11 tại  Thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng

Nội dung luận văn, ngoài phần mở đầu và kết luận, gồm 3 chương:

Chương I: Tổng quan về ngân sách nhà nước và quản lý ngân sách cấp phường.

Chương II: Thực trạng quản lý ngân sách  phường 11 tại thành phố Đà Lạt- Lâm Đồng trong thời gian qua.

Chương III: Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách phường 11 tại thành phố Đà Lạt- Lâm Đồng

 

DOWNLOAD