Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại Công ty Điền Phú (2015)

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu  Báo cáo thực tập quản trị nhân sự là Giải pháp nâng cao hiệu Nhầm quả quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Phú Điền (2015) đạt 9 điểm

LỜI NÓI ĐẦU

Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển lớn mạnh phần lớn phụ thuộc vào khả năng khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực: tài chính, cơ sở vật chất, tài sản vô hình, công nghệ, con người v.v… các yếu tố này có mối quan hệ mật thiết với nhau và tác động lại với nhau. Trong đó con người là một trong những nguồn lực không thể thiếu và quan trọng bậc nhất của doanh nghiệp. Con người là yếu tố cấu thành nên tổ chức doanh nghiệp, vận hành doanh nghiệp và quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Những yếu tố như: máy móc thiết bị, của cải vật chất, công nghệ kỹ thuật đều có thể mua được, học hỏi được, sao chép được, nhưng con người thì không thể. Mặt khác, quản lý các nguồn lực khác cũng sẽ không hiệu quả nếu không quản lý tốt nguồn nhân lực, vì suy cho cùng mọi hoạt động quản lý đều thực hiện bởi con người. Vì vậy có thể khẳng định rằng quản trị nhân sự có vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và công cuộc hội nhập và phát triển Đảng ta luôn xác định: Nguồn lao động dồi dào, con người Việt Nam có truyền thông yêu nước, cần cù, sáng tạo, có nền tảng văn hoá, giáo dục, có khả năng nắm bắt nhanh khoa học và công nghệ là nguồn lực quan trọng nhất – nguồn năng lực nội sinh. Xu hướng toàn cầu hoá trên thế giới cùng với việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới – WTO vào năm 2007 đã mở ra nhiều cơ hội mới nhưng cũng đem lại rất nhiều thủ thách cho mọi doanh nghiệp tại mọi lĩnh vực. Do đó vấn đề cấp thiết để tiếp tục tồn tại và phát triển bền vững các doanh nghiệp Việt Nam phải chú trọng đổi mới công tác quản lý, điều hành nguồn nhân lực. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Điền Phú là một công ty hoạt động chuyên nghiệp trên lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ bản. Với hy vọng sẽ góp một phần vào sự phát triển, gia tăng năng lực của công ty thông qua yếu tố con người và được sự đồng ý của Ban lãnh đạo công ty tôi chọn đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Đầu tư Thương mại Điền Phú”.

2. Mc tiêu nghiên cu

Mc tiêu ca đề tài là nghiên cu thc trng và đề xut gii pháp nhm phát trin ngun nhân lc để đáp ng nhu cu thu hút được nhân tài và đồng thi phi kích thích, động viên đội ngũ nhân viên hin ti phn đấu hc tp nâng cao trình độ và tn tâm vi công vic, gn bó lâu dài vi công ty để gia tăng năng lc cnh tranh và m rng quy mô hot động sn xut công ty. Các gii pháp nhm thu hút, đào to và duy trì ngun nhân lc.
3. Phm vi nghiên cu
Phm vi nghiên cu ca đề tài là phân tích và đánh giá v ngun nhân lc hin ti ca Công ty TNHH Đầu tư Thương mi Đin Phú và đề ra các gii pháp v phát trin ngun nhân lc có th thc hin được ti Công ty.
4. Đối tượng và Phương pháp nghiên cu
Đối tượng nghiên cu ca đề tài là nhng vn đề v hoch định, tuyn dng, s dng lao độế độ lương bng và đãi ng, đào tn nhân lc ti công ty TNHH Đầu tư Thương mi Đin Phú.
Đề tài được thc hin bng các phương pháp ch yếu là thng kê, điu tra, phân tích và tng hp t các d liu th cp. Thông tin và s liu thu thp da trên nhiu ngun như: h thng h sơ lưu tr ca công ty, điu tra trc tiếp, tham kho ý kiến các chuyên gia và người có kinh nghim.
5. Kết cu đề tài
Ngoài li mở đầu và kết lun, đề tài gm 3 phn chính
Chương 1: Cơ s lý lun qun tr ngun nhân lc.
Chương 2: Thc trng v qun tr ngun nhân lc ti Công ty TNHH Đầu tưThương mi Đin Phú.
Chươti công ty TNHH Đầu tư Thương mi Đin Phú.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình