Báo cáo thực tập QTKD – nhân sự chạy mô mình spss

loi mo dau

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn mẫu bài báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh, đề tài quản trị nhân sự chạy mô hình nghiên cứu SPSS, Có cả bài làm năm 2013 – 2014 , có cả file chạy nữa nhé, bài vừa làm xong cho 1 bạn học trường ĐH Tôn Đức Thắng và đạt 9 điểm. các bạn tham khảo mục lục nhé Bài rất hay, mình làm hết tâm huyết của mình cho bạn ấy, nay bạn ấy đã có điểm nên mình có thể share cho mọi người.

MỤC LỤC

Lời nói đầu      1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI            1

1.1.      Lý do chọn đề tài         1

1.2.      Mục đích nghiên cứu   1

1.3.      Đối tượng nghiên cứu  1

1.4. Phạm vi nghiên cứu          2

1.5. Phương pháp nghiên cứu  2

1.6. Bố cục đề tài         2

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 3

2.1. Công tác quản trị và quản trị nhân sự trong doanh nghiệp            3

2.1.1. Khái niệm và chức năng của quản trị nhân sự   3

2.1.1.1. Khái niệm:      3

2.1.1.2. Chức năng:     3

2.1.2. Công tác quản trị nhân sự          3

2.1.3. Tầm quan trọng của quản trị nhân sự     4

2.1.4. Các học thuyết về quản trị nhân sự        4

2.1.4.1.  Học thuyết thứ nhất   4

2.1.4.2.  Học thuyết thứ hai     4

2.1.4.3.  Học thuyết thứ ba      4

2.2. Nội dung quản trị nhân sự            5

2.2.1. Phân tích công việc        5

2.2.1.1. Khái niệm       5

2.2.1.2. Ý nghĩa của việc phân tích công việc:            5

2.2.1.3. Những thông tin cần thu thập trong phân tích công việc:        5

2.2.1.4. Nội dung, trình tự thực hiện phân tích công việc:       6

2.2.1.5. Nội dung bảng mô tả công việc:         6

2.2.1.6 Nội dung bảng tiêu chuẩn công việc:   7

2.2.2. Tuyển dụng nhân sự      7

2.2.2.1.  Nguồn tuyển dụng     7

2.2.2.2.  Các hình thức thu hút ứng viên          8

2.2.2.3. Nội dung, trình tự của quá trình tuyển dụng   8

2.2.3. Đào tạo và phát triển     8

2.2.3.1.   Khái niệm đào tạo    8

2.2.3.2. Vai trò của đào tạo     9

2.2.3.3.   Nội dung công tác đào tạo nhân sự   9

2.2.3.4.  Các hình thức đào tạo            11

2.2.3.5.  Các giai đoạn đào tạo nhân sự           12

2.2.3.6.  Đánh giá hiệu quả đào tạo     12

2.2.4. Sắp xếp và sử dụng lao động     12

2.2.5.Đánh giá và đãi ngộ        12

2.2.5.1. Đánh giá         12

2.2.5.2. Đãi ngộ           13

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của công tác quản trị nhân sự       13

2.3.1. Nhân tố ảnh hưởng:       13

2.3.2. Sự cần thiết của công tác quản trị nhân sự         14

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU           15

3.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu  15

3.2. Tiến trình nghiên cứu        15

3.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất         16

3.4. Phương pháp thu thập thông tin    16

3.4.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp 16

3.4.2. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp  16

3.4.2.1. Cách thức tiến hành    17

3.4.2.2. Nội dung câu hỏi điều tra khảo sát (Phụ lục 1)           17

3.4.2.3. Đối tượng được điều tra khảo sát        17

3.4.2.4. Phát phiếu điều tra khảo sát    17

3.4.2.5. Xác định nội dung phân tích, tính chính xác, độ tinh cậy của dữ liệu. ( crombach alpha; freqency; stastic; mean; anova)   17

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH ……………….

4.1. Khái quát chung về doanh nghiệp            19

4.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển            19

4.1.2. Cơ cấu tồ công ty           19

4.1.3. Các ngành nghề kinh doanh      21

4.2. Kết quả sản xuất kinh doanh        21

4.2.1. Thực trạng chính sách sản phẩm:           21

4.2.2. Thực trạng chính sách giá:         22

4.2.3. Thực trạng chính sách phân phối:          23

4.2.4. Thực trạng chính sách xúc tiến- truyền thông cổ động   24

4.2.5. Thực trạng về con người – nguồn nhân lực hiện tại của Công ty:           26

4.2.2. Kết quả kinh doanh       26

4.3. Phân tích tình hình nhân sự tại công ty     27

4.3. 1. Cơ cấu nhân sự tại công ty        27

4.3.1.1.   Cơ cấu lao động theo giới     27

4.3.1.2. Cơ cấu lao động theo độ tuổi  27

4.3.1.3.  Cơ cấu theo trình độ học vấn của nhân viên  28

4.3.1.4. Phân bố nhân sự trong công ty            29

4.3.2. Tình hình phân tích công việc tại công ty          30

4.3.2.1. Tiến trình thực hiện:   30

4.3.2.2.  Đánh giá tiến trình thực hiện PTCV   33

4.3.3. Tình hình tuyển dụng  nhân sự tại công ty         38

4.3.4.Tình hình đào tạo và phát triển nhân sự  39

4.3.5.Tình hình sắp xếp và sử dụng lao động  40

4.3.6. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự      41

4.3.7. Hiệu quả sử dụng nhân sự tại công ty    45

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP      47

5.1. Tổng hợp đánh giá về công tác quản trị nhân sự tại công ty          47

5.1.1.Công tác phân tích công việc      47

5.1.2. Công tác tuyển dụng      48

5.1.3. Công tác đào tạo và phát triển   48

5.1.4.Công tác sắp xếp và sử dụng nhân sự     49

5.2. Định hướng phát triển của công ty            50

5.2.1. Phương hướng và mục tiêu phấn đấu     50

5.2.2.Định hướng công tác quản trị nhân sự trong công ty       51

5.3. Giải pháp thực hiện:         51

5.3.1. Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên            51

5.3.2. Vấn đề đãi ngộ, tiền tiền thưởng, tiền lương và tạo môi trường làm việc cho người lao động     52

5.3.3. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý nhân lực            55

PHỤ LỤC 1:    57

Phụ lục 2: Phiếu phỏng vấn phục vụ cho quá trình thu thập thông tin 60

PHỤ LỤC 3: THÔNG TIN MẪU         61

TÀI LIỆU THAM KHẢO

CÁC BẠN MUỐN TẢI BÀI CLICK ĐÂY NHÉ


 

LH:

SKYPE: pi.ray

SĐT: 097387149

ZALO: 0973287149

GMAIL: [email protected]