Báo cáo thực tập phân tích tình hình tài chính công ty Ngọc Minh

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng Báo cáo thực tập phân tích tình hình tài chính tại công ty Vận Tải Ngọc Minh

LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trƣờng và sự cạnh tranh quyết liệt của các thành phần kinh tế đã gây ra nhiều khó khăn thử thách cho các doanh nghiệp. Phân tích tài chính ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết không chỉ với các nhà quản lý mà còn thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều đối tƣợng khác. Việc thƣờng xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp nhà quản trị thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ
của doanh nghiệp cũng nhƣ xác định đƣợc một cách đầy đủ, đúng đắn nguyên nhân, mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố, các thông tin để đánh giả hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng nhƣ rủi ro và triển vọng trong tƣơng lai của doanh nghiệp, giúp nhà lãnh đạo đƣa ra những giải pháp hữu hiệu, những quyết định chính xác nhằm nâng cao chất lƣợng công tác quản lý và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc phân tích tài chính đối với sự phát triển của doanh nghiệp, kết hợp với kiến thức lý luận đƣợc tiếp thu ở trƣờng và tài liệu tham khảo thực tế cùng với sự hƣớng dẫn giúp đỡ tận tình của
các thầy cô trong khoa đặc biệt là cô Cao Thị Hồng Hạnh cùng toàn thể các cô chú và các anh chị trong công ty em đã chọn đề tài: “ Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH
Thƣơng Mại và Vận Tải Ngọc Minh” viết báo cáo thực tập

Đề tài nhắm tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích và đánh giá báo cáo tài chính vì nó phản ánh một cách tổng hợp nhất về tình hình công nợ, nguồn vốn và tài sản, các chỉ tiêu về tình hình tài chính cũng nhƣ k ết quả họa động kinh doanh của doanh nghiệp.
Kết cấu của chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 phần chính:
Phần I: Cơ sở lý luận chung về tài chính và phân tích tài chính trong doanh nghiệp.
Phần II: Giới thiệu chung về công ty TNHH Thƣơng Mại và Vận Tải Ngọc Minh.
Phần III: Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Thƣơng Mại và Vận Tải Ngọc Minh.
Phần IV: Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH Thƣơng Mại và Vận Tải Ngọc Minh.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình.