Báo cáo thực tập phân tài chính Công ty vận tải Vững Hương

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là Báo cáo thực tập phân tài chính của Công ty vận tải Vững Hương

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trƣờng hiện nay thì sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các thành phần kinh tế và gây ra nhiều khó khăn thử thách cho các doanh nghiệp. Để có khả năng khẳng định mình thì doanh nghiệp cần nắm rõ tình hình kết quả hoạt động kinh doanh. Và việc thƣờng xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan thấy rõ đƣợc thực trạng hoạt động tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Từ đó có thể đánh giá tiềm năng, hiệu quả sản xuất, rủi ro cũng nhƣ triển vọng trong tƣơng lai của doanh nghiệp nhằm đƣa ra những giải pháp hữu hiệu, những quyết định chính xác cho những mục tiêu tƣơng lai của doanh nghiệp và đặc biệt là mục tiêu về lợi nhuận. Trong giai đoạn 2011-2013 Công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại xây dựng vận tải Vững Hƣơng có giá trị doanh thu cao so với quy mô hoạt động của công ty, tốc độ tăng trƣởng doanh thu cao. Tuy nhiên lƣợng hàng tồn kho lớn, các khoản nợ phải trả cao đặc biệt là các khoản nợ ngắn hạn, giá vốn hàng bán và các khoản chi phí cũng tƣơng đối cao làm giảm giá trị lợi nhuận đạt đƣợc hàng năm và kéo theo các chỉ số về khả năng sinh lời đạt giá trị khá thấp. Vậy thực trạng tình hình tài chính của công ty trong giai đoạn 2011-2013 nhƣ thế nào? Cần có những giải pháp gì để góp phần cải thiện tình hình tài chính của công ty? Sau quá trình thực tập và tìm hiểu về công ty em đã quyết định chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài chính và một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại xây dựng vận tải Vững Hƣơng” làm viết báo cáo tốt nghiệp thuê. Bài khóa luận có bố cục gồm ba phần chính:

PHẦN I: CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.

PHẦN II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG VẬN TẢI VỮNG HƢƠNG.

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG VẬN TẢI VỮNG HƢƠNG

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY