Báo cáo thực tập nhân sự tại công ty giáo dục-Trường học

báo cáo thực tập quản trị nhân sự

Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty giáo dục và đào tạo Thần Đồng. đây là đề tài báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại trường học, hoàn thành năm 2014, chúc các bạn có được tài liệu bổ ích.

Thực tiễn cho thấy sự tồn tại, phát triển của một tổ chức phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều điều kiện nhưng chủ yếu nhất vẫn là phụ thuộc vào con người hay nguồn nhân sự của tổ chức. Một số tổ chức từ những ngày sơ khai đều có nguồn nhân sự của mình. Để có được nguồn nhân sự đó không cách nào khác tổ chức đó phải tiến hành tuyển dụng lao động và quản lý sử dụng nguồn nhân sự đó. Vậy tuyển dụng có một vị trí vô cùng quan trọng đối với tổ chức cũng như đối công tác quản trị nguồn nhân sự. Tuyển dụng là tiền đề cho các hoạt động khác của quản trị nguồn nhân sự.
Để tiến hành nghiên cứu đề tài các phương pháp được sử dụng là: Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu giáo trình, các tài liệu tham khảo khác.
Nội dung báo cáo thực tập tuyển dụng bao gồm
Chương I – LÝ LUẬN CHUNG VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
Chương II – THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG GIÁO VỤ TẠI CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẦN ĐỒNG.
Chương III – MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TUYỂN DỤNG GIÁO VỤ TẠI CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẦN ĐỒNG.

DOWNLOAD