Báo cáo thực tâp nhân sự công ty Ngọc Hường (2015) 9 điểm

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu Báo cáo thực tâp nhân sựThực trạng hoạt động quản trị nhân sư tại công ty Ngọc Hường (2015) 9 điểm

LỜI NÓI ĐẦU

Tầm quan trọng của yếu tố con người trong bất cứ một doanh nghiệp hay một tổ chức nào dù chúng có tầm vóc lớn đến đâu, hoạt động trong bất cứ một lĩnh vực nào cũng là một thực tế hiển nhiên không ai phủ nhận được. Trong doanh nghiệp mỗi con người là một thế giới riêng biệt nếu không có hoạt động quản trị thì ai thích làm gì thì làm, mọi việc sẽ trở nên vô tổ chức, vô kỷ luật, công tác quản trị nhân sự sẽ giúp giải quyết vấn đề này, nó là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp. Chính vì cảm nhận thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết phải có công tác quản trị nhân sự trong bất cứ một doanh nghiệp nào cho nên tôi đã lựa chon đề tài: “Thực trạng hoạt động quản trị nhân sự tại công ty TNHH Ngọc Hường ”.
2.Mục đích nghiên cứu:
– Nghiên cứu những vấn đề lý luận về tổ chức bộ máy quản trị nhân sự của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
– Phân tích đánh giá thực trạng bộ máy quản trị nhân sự của công ty TNHH Ngọc Hường
– Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện bộ máy quản trị nhân sự của công ty
3.Phạm vi nghiên cứu
– Đối tượng nghiên cứu tập trung vào hoạt động quản trị nhân sự tại công ty TNHH Ngọc Hường
-Thời gian và số liệu khảo sát được thực hiện từ năm 2011-2013.
4.Phương pháp nghiên cứu:
Để nghiên cứu đề tài, các phương pháp nghiên cứu được sử dụng là:phương pháp quan sát, phương pháp phỏng vấn thu nhập thông tin thực tế.Đồng thời, Luận văn còn sử dụng các phương pháp khác như: phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh, mô hình hoá … để trình bày các vấn đề lý luận và thực tiễn.
5.Kết cấu của ĐA/KLTN:
Ngoài lời mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục các tài liệu tham khảo, nội dung của Luận văn được thể hiện qua 3 chương sau:
Đề tài của tôi gồm 3 chương:
– Chương 1: Cơ sở lí luận về quản trị nhân sự.
– Chương 2: Thực Trạng về hoạt động quản trị nhân sự tại Công Ty TNHH Ngọc Hường
– Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Ngọc Hường

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình