Báo cáo thực tập nghiệp vụ đặt chỗ nghỉ khách sạn

Báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn:  Báo cáo thực tập chất lượng nghiệp vụ đặt chỗ nghỉ tại khách sạn Horison Hà Nội

báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn
Báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn

Kinh doanh khách sạn luôn is one of the following hoạt động kinh doanh chủ yếu of vực du lịch. Hơn thế nữa, ngày nay along with sự hội nhập kinh tế của Việt Nam ra thế giới and sự phát triển mạnh mẽ of vực thì kinh doanh khách sạn trở be khó khăn than never hết làm sự cạnh tranh do not Stop between khách sạn . Nền kinh tế nước ta is kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa be sự cạnh tranh between khách sạn is sự cạnh tranh tự do, each khách sạn will have the following ưu điểm and lợi thế khác nhau be if khách sạn nào phát huy ưu thế be your will have been chỗ đứng vững chắc trên thị trường and tiếp tục phát triển bền vững. Ngược lại, if khách sạn nào do not know phát huy ưu thế, kinh doanh could mang tính sáng tạo thì dần dần khách sạn will bị đào thải and has been thế bởi those khách sạn mới and those khách sạn better. Những cuộc cạnh tranh this ngày as trở be gay gắt than làm sự phát triển chung of xã hội, sự tiến bộ do not Stop the khoa học xây dựng and nguyên nhân chủ yếu is làm nhu cầu of the person tiêu phân ngày as increase and khách hàng ngày as khắt khe làm they have many sự selected than trước.

Do it for you can exists and developers be in one môi trường đầy tính năng động, tính cạnh tranh cao such as hiện nay If you khách sạn nói chung and khách sạn Hà Nội Horison nói riêng need to know tận dụng tối đa mọi lợi thế your and khắc phục điểm yếu those to be nâng cao than nữa chất lượng dịch vụ of mình.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, the khách sạn need Không có lực cải thiện an cách tổng thể, tuy nhiên against each bộ phận in khách sạn must ý thức been trách nhiệm your against khách sạn, để hoàn thiện than nữa bộ phận riêng of mình, has such bộ máy common of khách sạn mới kết hợp nhịp nhàng cùng nhau and phát triển tốt be.

Bộ phận đặt chỗ (Reservation) tại khách sạn is one bộ phận quan trọng thiết yếu nắm vai trò chủ chốt, bởi here is nơi tiếp nhận those thông tin đầu vào từ khách and truyền đạt qua hệ thống to its bộ phận khác its nhiệm vụ their for thực thi công việc an cách trôi chảy nhịp nhàng. Có thể ví bộ phận đặt chỗ such as chìa khóa trung gian between the all jobs in khách sạn.

Khách sạn Horison is one of the following khách sạn 5 sao đạt tiêu chuẩn quốc tế trên địa bàn Hà Nội. Qua nhiều năm hoạt động kinh doanh, khách sạn has been gặt hái many thành công, kinh nghiệm ca khúc khách sạn are no longer ít khó khăn those exists. Đặc biệt in thời gian recently, nền kinh tế đang khủng hoảng and có dấu hiệu suy thoái, chi phí tăng, khách sạn đang has chính sách cắt Diminished chi tiêu. Làm which chất lượng of the bộ phận tại khách sạn still not quan tâm đúng mực, in which has bộ phận đặt chỗ. Còn many problem exists out bộ phận đặt chỗ like vấn đề nguồn lực, vấn đề đào tạo bồi dưỡng, đãi ngộ, … .trong while bộ phận đặt chỗ like the present above lại là chìa khóa khách sạn of. Vì vậy phân tích thực trạng and is given the following giải pháp to n ang cao chất lượng tại bộ phận đặt chỗ of khách sạn Horison is very need and meaningful sống còn for khách sạn. Received tính cấp thiết đó em xin selected đề tài: “. Thực trạng and solution nâng cao chất lượng nghiệp vụ đặt chỗ (Reservation) tại khách sạn Hà Nội Horison”

Kết cấu of đề tài:

Đề tài gồm 3 phần:

Phần A: Phần mở đầu.

Phần B: Nội dung

Chương I: Giới thiệu chung về khách sạn Hà Nội Horison and bộ phận đặt chỗ khách sạn of Hà Nội Horison

Chương II: Cơ sở lí luận

Chương III: Thực trạng về nghiệp vụ đặt chỗ tại khách sạn Hà Nội Horison

Chương IV: Giải pháp nâng cao chất lượng nghiệp vụ đặt chỗ tại khách sạn Hà Nội Horison

TẢI TÀI LIỆU