Báo cáo thực tập kinh doanh thẻ ngân hàng

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu bài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là Phát triển kinh doanh thẻ của Agribank Phú Mỹ Hưng 2011 – 2013

LỜI NÓI ĐẦU

Những năm qua, nền kinh tế Việt Nam có những bước phát triển, thói quen sử dụng thẻ của người dân để thanh toán đang dần trở nên phổ biến.
 Đối với khách hàng, ưu thế thời gian thanh toán nhanh, an toàn, hiệu quả sử dụng rộng, khả năng thanh toán nhanh, chính xác.
 Đối với Ngân hàng, thẻ góp phần tăng lợi nhuận nhờ các khoản phí sử dụng thẻ, giảm áp lực tiền mặt, tăng khả năng huy động vốn phục vụ cho yêu cầu
mở rộng hoạt động tín dụng.
– Hơn 06 năm hoạt động, Agribank Phú Mỹ Hưng cũng đạt được những thành tựu nhất định song vẫn còn gặp không ít khó khăn trong hoạt động kinh doanh thẻ. Đặc biệt sau một thời gian dài tập trung công tác sáp nhập Chinhánh, sửa chữa trụ sở làm việc và ổn định nhân sự, có thể nói tới thời điểm tháng 11/2012 Chi nhánh Loại III mới ổn định công việc theo đề án tái cơ cấu. Xuất phát từ vấn đề này, thông qua thời gian thực tập tôi chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại Agribank Phú Mỹ Hưng 2011-2013” làm báo cáo thực tập thuê
 Mục tiêu nghiên cứu:
– Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về thẻ, và các dịch vụ liên quan đến thẻ, thực tiễn hoạt động kinh doanh thẻ của Agribank Phú Mỹ Hưng để đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới.
 Phương pháp nghiên cứu:
– Phương pháp so sánh tuyệt đối, tương đối.
– Phương pháp thống kê.
– Tổng hợp, phân tích số liệu.
 Kết cấu luận văn:
– Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn có 03 phần chính chủ yếu:
 Phần 1: Cơ sở lý luận về Ngân hàng
 Phần 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ của Agribank Phú Mỹ Hưng 2011-2013.
 Phần 3: Giải pháp – Kiến nghị.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình