Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại công ty may Phú Thọ

Báo cáo thực tập kế toánThực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH may Phú Thọ

Lý do dẫn Mình xin trích chọn đề tài cho các bạn tham khảo nhé:

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay như thế nào, làm sức ép cạnh tranh thị trường ngày càng lớn. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững phải Biết tự chủ về mọi mặt hoạt động trong sản xuất kinh doanh từ việc đầu tư, sử dụng vốn, tổ chức sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm. Và để thiết lập điều này thì chủ doanh nghiệp cần nắm bắt được phải có các thông tin tài chính một cách chính xác, đầy đủ, Thượng Xuyên. Do đó, việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là nhiều điều cần thiết đối với tất cả các doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, vốn bằng tiền chính là một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại phát triển và các doanh nghiệp, là điều kiện cơ bản cho doanh nghiệp thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong quá trình sản xuất kinh doanh vốn bằng tiền được sử dụng để đáp ứng nhu cầu thanh toán khoản nợ hoặc mua sắm vật tư, hang hóa và các nhu cầu khác của doanh nghiệp. Nền kinh tế phát triển thì quy mô và như kết cấu vốn bằng tiền doanh nghiệp là lớn hơn là phức tạp.

Việc tổ chức hạch toán vốn bằng tiền có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thông qua số liệu về vốn bằng tiền, các nhà quản trị doanh nghiệp có thể nắm bắt được các thông tin kinh tế cần thiết về chi thu nguồn trong quá trình kinh doanh, từ đầu ra không những quyết định tối ưu nhất cho đầu tư phát sản triển và xuất khẩu của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc quản lý chặt ché vón bằng tiền còn đảm bảo sự an toàn cho nguồn vốn của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp tránh được thất thoát về vốn

Công ty TNHH may Phú Thọ là doanh nghiệp chuyên sản xuất gia công hàng xuất khẩu may be mặc, kinh doanh máy móc thiết bị may be vực, đào tạo công nhân may be vực … Hàng năm doanh thu bán hàng của công ty lớn tương đối, làm mà hạch toán vốn bằng tiền là một trong những nội dung quan trọng, trung tâm là công tác kế toán. Như vậy, việc tổ chức kế toán Cap same tiền một cách khoa học, hợp lý có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công ty.

Trọng những năm qua công ty TNHH May Phú Thọ có thực hiện hạchtoán kế toán vốn bằng tiền theo đúng quy định này, chế độ chuẩn mực và kế toán hiện hành. Tuy nhiên nếu khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá đúng mức thì có thể nếu một số giải pháp thích hợp Nhâm hoàn thiện hơn nữa kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH may Phú Thọ.

Nhận thức tầm quan trọng được các kế toán vốn bằng tiền , qua quá trình nghiên cứu lý luận và thực tập tại công ty TNHH may Phú Thọ, em đã chọn đề tài báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền “Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH may Phú Thọ “ làm khóa luận tốt nghiệp của mình.

DOWNLOAD