Báo cáo thực tập kế toán về tài sản cố định và chi phí khấu hao tại công ty Dệt Phú Thọ

Báo cáo thực tập kế toánKiểm soát nội bộ đối với khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt Phú Thọ

Những năm vừa qua đất nước ta đang từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển lâu dài. Cùng với quá trình phát triển kinh tế và đổi mới cơ chế kinh tế, hệ thống kế toán Việt Nam đã không ngừng phát triển và hoàn thiện, góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý tài chính của Nhà nước và trong quản lý doanh nghiệp. Với tinh thần chung đó, hệ thống kế toán doanh nghiệp mới đã được xây dựng phù hợp với đặc điểm kinh tế, yêu cầu quản trị kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để phù hợp với những quy định mới về cơ chế tài chính đối với các doanh nghiệp hiện nay thì hệ thống kế toán phải thường xuyên bổ sung.

Trong các doanh nghiệp những vấn đề mà các nhà quản lý thường quan tâm, đó là: Thứ nhất, Các báo cáo, … do các bộ phận trình lên Ban giám đốc có thật sự là chính xác không, có đáng tin cậy không ? Vì xét trên giác độ là người quản lý thì thông tin trên các báo cáo bao gồm BCTC, BCQT, là những thông tin, dữ liệu cơ sở giúp các nhà quản lý có thể xây dựng các kế hoạch tốt, vạch ra mục tiêu công ty rõ ràng từ đó điều hành và quản lý mọi hoạt động để tiến đến mục tiêu đã đề ra. Thứ hai, trong quá trình điều hành và quản lý, các nhà quản lý phải đảm bảo rằng là tài sản của công ty hay của các cổ đông không bị mất cắp, tức là phải bảo vệ được tài sản của công ty. Thứ ba, trong các hoạt động của công ty, nhà quản lý phải đảm bảo rằng nhân viên của mình thực hiện các hoạt động xử lý các nghiệp vụ, các sự kiện kinh tế là đúng theo quy trình, đầy đủ và đúng các thủ tục,… nói chung là tuân thủ các quy định của công ty và thực hiện đúng pháp luật của nước Việt Nam.

Từ các vấn đề đã nêu ra cho thấy các nhà quản lý phải nghĩ ra một cách hay phương pháp quản lý như thế nào để có thể đảm bảo được ba nội dung đã nêu ở trên. Việc tiến hành xây dựng được một hệ thống kiểm soát nội bộ sẽ giúp cho công ty thực hiện được các vấn đề trên.

Hiện nay, Công ty TNHH Dệt Phú Thọ việc hạch toán khấu hao TSCĐ cũng rất quan trọng cần được xem xét, đánh giá. Bởi công ty khi sử dụng TSCĐ phải tính toán và phân bổ dần giá trị của TSCĐ vào chi phí kinh doanh trong từng kỳ hạch toán nhằm mục đích thu hồi vốn đầu tư, phản ánh hao mòn của TSCĐ và tính đủ chi phí vào chi phí từng kỳ.

Xuất phát từ mục tiêu và tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ, cũng như việc hạch toán khấu hao TSCĐ trong công ty là rất cần thiết nên em đã chọn đề tài: “Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt Phú Thọ” làm báo cáo.

……

          Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài gồm 2 chương:

Chương 1: Cơ sở lí luận về kiểm soát nội bộ đối với khoản mục TSCĐ và chi phí khấu hao trong doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng việc kiểm soát nội bộ đối với khoản mục TSCĐ và chi phí khấu hao tại Công ty TNHH Dệt Phú Thọ.

 

DOWNLOAD