Báo cáo thực tập kế toán thuế tại công ty may Hùng Vương

Báo cáo thực tập kế toánThực trạng công tác kế toán thuế tại công ty Cổ phần may Hùng Vương

Nền kinh tế nước ta chưa có mặt trong quá trình hội nhập quốc tế Khinh tế as sự đa dạng hoá về thành phần kinh tế, phong phú ngành nghề, quy mô kinh doanh. Song for việc chuyển đổi nền kinh tế, vai trò quản lý kinh tế Nhà nước also the changes, nhà nước can not intervention trực tiếp vào nền kinh tế which quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế thông through công cụ , the policy quản lý kinh tế Nhâm tác động to cung, cầu, giá cả, việc làm … Nhâm purpose tạo môi trường kinh doanh ổn định phát triển and the cho doanh nghiệp. In which, thuế be coi is one of those công cụ quan trọng điều tiết vĩ for mô nền kinh tế. Thuế do not those is nguồn thu quan trọng chủ yếu of ngân sách nhà nước which còn affect để lồn to công cuộc phát triển kinh tế. Per quyết định về thuế liên quan will to tích lũy, đầu tư, tiêu dùng, đến vấn đề phân bổ nguồn lực xã hội in. Cụ thể, it biểu hiện through mặt: tạo sự ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tạo lập, phân phối and use nguồn lực one has cách hiệu quả, khuyến khích tiết kiệm đầu tư and , ổn định tài chính tiền tệ, tạo ra sự ensure một toàn về tài chính cho hoạt động kinh of tế xã hội.

With công ty Cổ phần may Hùng Vương, bộ máy kế toán as chức năng thực hiện phần hành kế toán theo chu trình khép one kín, đóng góp cho hệ thống quản lý doanh nghiệp of those thành quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, công tác kế toán Thuế tại công ty còn tồn tại of some hạn chế cần hoàn thiện be, việc áp dụng các loại thuế còn gặp multiple vương mắc cần giải quyết triệt been to like: những vấn đề quản lý in and thu thuế nhà nước of, the chế độ tài chính, chế độ kế toán doanh nghiệp … Khắc phục tồn tại those this is an yêu cầu tất yếu against sự phát triển doanh nghiệp and of sự hoàn thiện chế độ kế toán, tài chính doanh nghiệp.

Xuất phát từ lý those làm trên, em đã lựa chọn đề tài ” Thực trạng công tác kế toán thuế tại công ty Cổ phần Hùng Vương có thể “ làm báo cáo thực tập .

DOWNLOAD