Báo cáo thực tập kế toán lưu chuyển hàng hóa

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu Báo cáo thực tập kế toán Báo cáo thực tập kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty thiết bị viễn thông truyền hình Ưng Bình Châu

LỜI NÓI ĐẦU

Đất nứớc ta từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng đã tích cực tham gia vào quá
trình hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều nước trên thế giới trên các
kĩnh vực kinh tế chính trị, văn hóa, xã hội…. Nhờ đó chúng ta đã tiếp cận sự phát triển khoa
học kĩ thuật cũng nhƣ sự phát triển của nền kinh tế thế giới, tạo điều kiện để chúng ta học
hỏi và đƣa nền kinh tế nƣớc nhà phát triển. Cùng với đó là sự ra đời hàng loạt các trung tâm
kinh tế khu công nghiệp đã tạo thêm nhiều việc làm cho ngƣời lao động, đời sống nhân dân
đƣợc nâng cao, nhu cầu của nhân dân vì thế cũng đa dạng hơn. Để đáp ứng nhu cầu này thì
ngoài việc sản xuất ra nhiều hàng hóa đa dạng về mẫu mã, chủng loại thì việc tổ chức lƣu
thông hàng hóa ,đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của nhân dân cũng đóng vai trò quan trọng
.Vì vậy có thể khẳng định trong tƣơng lai lƣu lƣợng hàng hóa lƣu thông trên thị trƣờng sẽ
càng nhiều với tốc độ ngày càng nhanh.đòi hỏi công ty cần phải quan tâm hơn nữa đến công
tác lƣu chuyển hàng hóa mới đảm bảo đƣợc việc kinh doanh đƣợc tiến hành một cách hiệu
quả ,đều đặn và mang lại lợi ích kinh tế cao nhƣ mong đợi.
Trƣớc tầm quan trọng của việc lƣu chuyển hàng hóa đối với công ty, trong quá trình
thực tập tại Công Ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Truyền Hình Ƣng Bình Châu đƣợc sự
giúp đỡ của các Chị trong phòng kế toán của Công ty và sự hƣớng dẫn nhiệt tình của cô
giáo em đã lựa chọn chuyên đề cho bài báo cáo thực tập của mình là: “Kế toán lƣu chuyển
hàng hóa tại Công Ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Truyền Hình Ứng Bình Châu..”
 Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu chủ yếu là hệ thống lại cơ sở lý luận kế toán lƣu chuyển hàng hóa. Nắm bắt
tổng quan về nghiệp vụ kế toán tại Công ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Truyền Hình Ƣng
Bình Châu. Từ đó tìm hiểu về công tác kế toán mua hàng trong nƣớc của Công ty TNHH
TNHH Thiết Bị Viễn Thông Truyền Hình Ứng Bình Châu.
Nghiên cứu thực trạng kế toán lƣu chuyển hàng hóa của Công Ty TNHH Thiết Bị
Viễn Thông Truyền Hình Ứng Bình Châu.

Đề xuất một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán nói chung và công tác
kế toán lƣu chuyển hàng hóa nói riêng tại Công Ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Truyền
Hình Ứng Bình Châu.
Phƣơng pháp nghiên cứu:
Phƣơng pháp quan sát: Nhằm mục đích tìm hiểu xem doanh nghiệp hạch toán nhƣ thế
nào, quy trình vào sổ của các kế toán viên gồm những bƣớc nào và vào các loại sổ gì.
Phỏng vấn trực tiếp: Nhằm mục đích mở mang kiến thức giải đáp những thắc mắc
trong quá trình quan sát doanh nghiệp cũng nhƣ những thắc mắc trong quá trình học tập có
khác biệt gì so với thực tế.
Phƣơng pháp thu thập số liệu và xử lý số liệu: Nhằm mục đích nghiên cứu số liệu,
phân tích đánh giá tình hình kết quả của doanh nghiệp để áp dụng cho bài báo cáo.
Phƣơng pháp so sánh: so sánh để biết sự giống và khác nhau giữa lý thuyết và thực tế.
Phạm vi nghiên cứu
Không gian: tại phòng kế toán của Công Ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Truyền Hình
Ứng Bình Châu.
Thời gian: 1,5 tháng thực tập tại Công ty.
Đƣợc phép nghiên cứu các số liệu liên quan đến một số nghiệp vụ gần nhất đã xảy ra ở
Công ty.
Cấu trúc của đề tài:
Lời mở đầu.
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về kế toán lƣu chuyển hàng hóa.
Chƣơng 2: Thực trạng công tác kế toán lƣu chuyển hàng hóa tại Công ty TNHH Thiết Bị
Viễn Thông Truyền Hình Ứng Bình Châu.
Chƣơng 3: Nhận xét và kiến nghị.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình