Báo cáo thực tập kế toán hàng tồn kho điện tử tại công ty Minh Hằng

báo cáo thực tập

Thuctaptotnghiep hướng dẫn các bạn làm bài  Báo cáo thực tập kế toán hàng tồn kho điện tử tại công ty Minh Hằng

Trọng nền kinh tế mở cửa hội nhập nền kinh tế as thế giới, out nƣớc ta hiện
nay, thành phần the doanh nghiệp ngày as đa dạng than, phong phú than. Đặc
biệt, trong some năm trở lại đây, số lƣơng the doanh nghiệp hoạt động in
lĩnh vực thƣơng mại hàng hóa grow with the tốc độ đáng kế. Các doanh nghiệp this
would like to assertion vị thế your, you want to have hoạt động hiệu quả, đêm lại lợi
nhuận cao, one tất yếu is the doanh nghiệp which must be nắm bắt and quản lý tốt
quá trình lƣu thông hàng hóa of chính doanh nghiệp mình từ khâu mua to
khâu bán. Hàng tồn kho is one bộ phận tài sản lƣu động occupy a value greater and has vị trí quan trọng in toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh. Thông tin chính xác, kip thời về hàng tồn kho do not those giúp doanh nghiệp in việc thực hiện and manage the nghiệp vụ kinh tế diễn ra hằng ngày, mà còn giúp cho doanh nghiệp have a lƣợng vật tƣ, hàng hóa đảm bảo cho hoạt động kinh doanh diễn ra bình thƣờng, no ứ đọng Cap and that is not make quá trình kinh doanh of doanh nghiệp can bị gián đoạn. Từ that, no kế hoạch về tài chính cho việc mua sắm cung cấp hàng tồn kho còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng while lập báo cáo tài chính. Từ those nhận thức trên along with those kiến thức was đƣợc học trên ghế nhà trƣờng , trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH MTV thƣơng mại quốc tế Hằng Thành, em đã đi sâu vào tìm hiểu, nghiên cứu về vấn đề hàng tồn kho tại công ty and em selection đề tài làm khóa luận tốt nghiệp cho mình là: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV thương mại quốc tế Hằng Thành”. 2, Purpose nghiên cứu of đề tài – Hệ thống hóa lý luận chung về công tác kế toán hàng tồn kho in doanh nghiệp. – Nắm bắt đƣợc thực trạng công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV thƣơng mại quốc tế Hằng Thành. – Trên cơ sở That thể rút ra those ƣu điểm, nhƣợc điểm the system kế toán hàng tồn kho tại công ty for đề xuất those kiến nghị Nhâm per bƣớc hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV thƣơng mại quốc tế Hằng Thành. Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Sinh viên: Lƣu Thị Thùy Linh – QT1401K 2 3, Đối tƣợng and phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu in the range vi hoạt động của công ty TNHH MTV thƣơng mại quốc tế Hằng Thành, việc phân tích lấy số liệu của năm 2013. 4, Phƣơng pháp nghiên cứu – Các phƣơng pháp used in kế toán tài chính (Chung Tử, tài khoản, tính giá, tổng hợp cân đối). – Các kỹ thuật, nghiệp vụ cơ bản used in kế toán quản trị: thiết kế thông tin dƣới form đƣợc comparison, phân loại chi phí đáp ứng entries tiêu cụ thể. – Phƣơng pháp phân tích số liệu ghi chép trên sổ sách of units (sổ chi tiết, sổ tổng hợp, báo cáo tài chính). – Phƣơng pháp chuyên gia -. Phƣơng pháp tổng hợp số liệu 5, Kết cấu of khóa luận Bài khóa luận ngoài phần mở đầu and kết luận thì đƣợc chia làm 3 chƣơng: Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho in doanh nghiệp. Chƣơng 2: Thực trạng công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV thƣơng mại quốc . tế Hằng Thành Chƣơng 3: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV thƣơng mại quốc tế Hằng Thành.

TẢI TÀI LIỆU