Báo cáo thực tập kế toán chi phí tại Công ty may Việt Thắng

bao cao thuc tap

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập kế toánBáo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần may Việt Thắng

LỜI MỞ ĐẦU

Hội nhập vào xu hướng phát triển của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế thị trường yêu cầu các sản phẩm hàng hóa phải chịu sự tác động của các quy luật kinh tế như: quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật giá cả. Đây là căn cứ hình thành nên giá cả.
Điều này cho thấy giá cả của sản phẩm không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của mỗi doanh nghiệp, nó là giá cả thị trường và do thị trường quyết định. Do đó để đảm bảo tính sống còn và sự cạnh tranh, phát triển của doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn là mối quan tâm hằng đầu của doanh nghiệp, của các cơ quan chức năng nhà nước trong công tác quản lý doanh nghiệp. Giá thành sản phẩm phải được đảm bảo tính đúng, tính đủ tất cả các chi phí thực tế phát sinh theo quy định. Nhằm làm cơ sở cho việc xác định kết quả kinh doanh, làm tròn nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. đồng thời điều chỉnh linh hoạt với giá cả thị trường tăng tính cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm.
Mặt khác việc tập hợp, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là khâu phức tạp nhất trong công tác quản lý của Doanh nghiệp. Nó liên quan đến hầu hết các yếu tố đầu ra, đầu vào. Xuất phát từ những lý do trên và những bài giảng lý thú của giáo viên đã thu hút em muốn tìm hiểu sâu hơn về đề tài: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” tại Công ty Cổ phần May Việt Thắng làm báo cáo thực tập thuê
Bố cục của bài báo cáo thực tập gồm có:
Lời mở đầu.
Chương 1: Giới thiệu về Công ty cổ phần May Việt Thắng.
Chương 2: Giới thiệu bộ phận kế toán Công ty cổ phần May Việt Thắng.
Chương 3: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phân may Việt Thắng.
Chương 4: Nhận xét và kiến nghị

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình