Báo cáo thực tập kế toán chi phí tại công ty May Thanh Trì

bao cao thuc tap

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập kế toán is Báo cáo thực tập kế toán chi phí tính giá thành and sản phẩm tại Xí nghiệp May Xuất khẩu Thanh Trì

LỜI MỞ ĐẦU

Trọng thế kỷ XXI, nền kinh tế thế giới đang phát triển with one tốc độ nhanh chóng. Phát triển toàn diện cả về chiều rộng chiều sâu and. Qui mô of nền kinh tế thế giới ngày as be expanded along with sự phát triển hết sức mạnh mẽ of all vực nghề and ngày as xuất hiện nhiều sản phẩm may chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp đáp ứng nhu cầu đa dạng of người tiêu dùng.
Trong quá trình phát triển chung ấy, with nguồn lực and lợi thế of mình, Việt Nam has many capabilities phát triển nền kinh tế, mở rộng quan hệ buôn bán and hợp tác kinh tế for those cường quốc kinh tế -. công nghệ trên thế giới, đa phương hoá quan hệ, đa dạng hoá thị trường, phát triển nền kinh tế đối ngoại for tốc độ cao
Bốn mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ta hiện nay is dầu raw, dệt may, thuỷ hải sản and gạo. Riêng against vực: công nghiệp dệt may, trong tương lai, đây will be one vực công nghiệp đầy triển vọng for these conditions thuận lợi lớn. Ngành công nghiệp dệt may nói chung and vực may mặc nói riêng luôn sẵn has many điều kiện thuận lợi bên cạnh bài hát which is hàng loat the khó khăn khác nảy sinh. For those thị trường lớn nhiều tiềm năng thì cạnh tranh luôn is yếu tố tất yếu. Riêng against vực may gia công xuất khẩu thì nước ta is one has nước tiềm năng much lớn bởi nguồn nhân lực dồi dào, giá nhân công rẻ should have sức cạnh tranh về giá thành gia công. Bên cạnh chất lượng, mẫu mã of sản phẩm phù hợp for thị hiếu tiêu dùng thì hạ giá thành sản phẩm is one nhân tố cơ bản for doanh nghiệp có điều kiện thực hiện việc cạnh tranh with đối tác has liên quan in background kinh tế thị trường. Additionally, while tiến hành công nghiệp hoá -. Hiện đại hoá nền kinh tế sản xuất xã hội thì tiết kiệm lại là one quốc sách viết thuê báo cáo thực tập  cho that For you can xâm nhập, assertion and used lĩnh vị trí cao trên its thị trường lớn, ngoài việc khai thác lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào, vị trí địa lý, ổn định về kinh tế chính trị … thì việc cắt Diminished chi phí, hạ giá thành sản phẩm be coi is one of those giải pháp tối ưu. Mục tiêu chính of biện pháp This is nâng cao tính cạnh tranh, tranh chấp vị trí dẫn đầu về chi phí trên thị trường, but ngoài ra it also nhiều tác dụng lớn khác must be Kể to such as:
– Đảm bảo lượng lợi nhuận cần thiết cho công ty
– Là đòn bẩy Nhâm ổn định and cắt giảm giá cả
– Tiết kiệm nguyên vật liệu, reduce lượng vật liệu dư thừa
– Tạo ra one cơ cấu tổ chức đáng tin cậy cho công ty Nhầm đối phó with the following thách thức trong tương lai.
-. Thiết lập kế hoạch, thực hiện and giám sát entries tiêu and sự đổi mới one cách kiên định
Đồng thời giá thành is chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, làm which doanh nghiệp non phấn đấu hoàn thành kế to hoạch giá thành and level hạ giá thành sản phẩm. Để thực hiện been entries tiêu of doanh nghiệp thì công tác kế toán chung, kế toán tập hợp chi phí sản xuất and tính giá thành sản phẩm nói riêng as cách is a tool quản lý kinh tế have been implemented like thế nào? làm được gì? and can làm được gì?
Mong muốn tìm been câu trả lời Nhâm purpose nâng cao trình độ lý luận and able nghiên cứu thực hành of bản thân, bằng its kiến thức chuyên môn has been học tập in nhà trường, trong quá trình thực tập, em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu về phần hành kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành and sản phẩm may gia công at Xí nghiệp May Xuất khẩu Thanh Trì. Từ đó em was determined select đề tài: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất and tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp May Xuất khẩu Thanh Trì”  làm thuê báo cáo tốt nghiệp
Chuyên đề Tốt Nghiệp của em Gốm 3 contents sau:
Phần thứ nhất:. Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất and tính giá thành sản phẩm in doanh nghiệp sản xuất
Phần thứ hai: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất and tính giá thành . sản phẩm tại Xí nghiệp May Xuất khẩu Thanh Trì
Phần thứ ba: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành and sản phẩm tại Xí nghiệp May Xuất khẩu Thanh Trì.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp of we have giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà we mới hoàn thành. Hy vọng with the following this document will help you in too its trình viết báo cáo thực tập cua mình