Báo cáo thực tập huy động vốn tại ngân hàng á châu(ACB) – PGD Chánh Hưng

báo cáo thực tập ngân hàng

Đề tài bài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng :   :thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Á Châu – PGD Chánh Hưng. hoàn thành vào năm 2014. chúc các bạn có được tài liệu bổ ích

Ngân hàng thương mại cổ phần là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, nhiệm vụ thường xuyên và chủ yếu là huy động vốn, cho vay và cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

Đối với hoạt động ngân hàng vốn là yếu tố quyết định mọi hoạt động kinh doanh. Thực tế tại các ngân hàng thương mại cổ phần hiện nay vốn tự có chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, còn lại là vốn huy động, vốn đi vay và vốn khác. Trong đó vốn huy động luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất và ổn định nhất. Do vậy có thể khẳng định vốn huy động hay công tác huy động vốn có vai trò to lớn quyết định đến khả năng hoạt động và phát triển của ngân hàng.

Quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam đã và đang khẳng định vị trí và vai trò của ngân hàng thương mại, với những nghiệp vụ không ngừng được cải thiện và mở rộng cho phù hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế và dân cư. Việc làm này của các ngân hàng thương mại đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đẩy mạnh xuất khẩu, đầu tư sản xuất, đổi mới thiết bị, hiện đại hóa công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cũng như góp phần tích cực thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Để có thể thực hiện được tất cả các nhiệm vụ trên ngân hàng cần phải có nguồn vốn. Vốn hoạt động trở thành nguồn vốn chủ yếu cung cấp nguồn vốn cho toàn bộ nần kinh tế. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự xuất hiện của các tổ chức tài chính nước ngoài, nguồn vốn chảy vào các ngân hàng thương mại theo đó sẽ giảm dần. Chính vì thế muốn tồn tại và đứng vững trong môi trường mới, các ngân hàng luôn luôn cần có nguồn vốn dồi dào.

Xuất phát từ thực tiễn Ngân hàng thương mại Việt Nam, trước yêu cầu của đời sống kinh tế xã hội đất nước, kinh nghiệm mà em đúc kết được từ khoảng thời gian thực tập tại Ngân hàng Á Châu – PGD Chánh Hưng, và từ những cơ sở kiến thức tiếp thu được khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em mạnh dạn nêu ra vấn đề : thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Á Châu – PGD Chánh Hưng.

Trong quá trình viết do trình độ nhận thức và hiểu biết còn giới hạn nên còn nhiều thiếu sót, vì vậy em rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý thầy cô, để bài viết này được hoàn thiện hơn.

1.                        Mục tiêu đề tài.

Phân tích thực trạng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Á Châu – PGD Chánh Hưng và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn trong điều kiện nền kinh tế khó khăn như hiện nay.

2.                        Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động huy động vốn.

Phạm vi nghiên cứu: ngân hàng Á Châu – PGD Chánh Hưng.

3.                        Phương pháp nghiên cứu.

Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp chỉ số, phân tích, so sánh và tổng hợp.

4.                        Bố cục khóa luận

Nội dung làm báo cáo thực tập gồm có 3 chương:

 Chương I: Lý luận chung về hoạt động huy động vốn trong ngân hàng thương mại.

Chương II: Thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng Á Châu – PGD Chánh Hưng.

Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại Ngân hàng Á Châu – PGD Chánh Hưng.

 

DOWNLOAD