Báo cáo thực tập đào tạo và phát triển nguồn nhân sự

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu to các bạn báo cáo thực tập nhân sự is  Báo cáo thực tập công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long

Đào tạo is hoạt động quan trọng Nhâm giúp người lao động has been the
kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết, from which phát huy been năng
lực of người lao động, đáp ứng be with the following changes of công nghệ, giúp
they có điều kiện ổn định công việc, nâng cao địa vị kinh tế xã hội. Bên cạnh then
Công ty has been nguồn nhân lực cao, tạo ra sức mạnh cốt lõi cho Công ty.
Trong quá trình thực tập tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hƣng lâu tôi
nhận thấy công tác đào tạo and phát triển nguồn nhân lực tại Công ty bên cạnh
mặt tích cực còn tồn tại a number hạn chế sau:
Công ty chưa đa dạng hóa các loại hình, phương pháp đào tạo phát triển
nhân sự, hơn nữa, lực lượng lao động phổ thông chưa qua đào tạo còn occupy
tỷ lệ lớn in Công ty, nhiều cán bộ xây dựng has kỹ năng chuyên môn hạn
chế.
Nội dung of công tác đào tạo phát triển còn hạn chế, chưa giúp ích be
nhiều cho quá trình làm việc, lao động của công nhân viên in Công ty.
Mục tiêu in the năm to the Công ty is xuất khẩu its mặt hàng,
sản phẩm của Công ty đã hát thị trường nước ngoài but Công ty chưa chú
trọng to công tác nâng cao trình độ ngoại ngữ cho nhân viên, đặc biệt is
the following cán bộ chủ chốt in Công ty.
Hơn nữa, Công ty chưa quan tâm đúng level to bộ phận chuyên trách
làm công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.
Xuất phát từ thực trạng trên and as expected found hiểu về lĩnh vực
đào tạo and phát triển nguồn nhân lực, along with sự hướng dẫn and giúp đỡ tận tình
of cô giáo hướng dẫn and Ban lãnh đạo Công ty, không tụi then select chuyên
đề: “Hoàn thiện công tác đào tạo and phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long “làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

* Mục tiêu nghiên cứu of chuyên đề:

Phân tích a number vấn đề chính is đào tạo and nâng cao trình độ cho người động lao. Phân tích đánh giá thực trạng công tác đào tạo and phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long.

Đề xuất some of giải pháp Nhâm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực of Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long.

* Đối tƣợng and phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng: Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực of Công ty and mục tiêu of đề tài.

Phạm vi: Đề tài tập trung nghiên cứu bộ máy quản lý and công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long. Về số liệu, đề tài chỉ giới hạn are also in some năm trở lại đây cụ thể: …, 2007, 2008, 2010.

* Phƣơng pháp nghiên cứu: With purpose nghiên cứu chuyên đề has khoa học và hệ thống tụi which sử dụng Phương pháp phân tích – tổng hợp: nghiên cứu sách, Boo, Cốc báo cáo, luận văn chuyên ngành, from rút ra the hướng đề xuất cho chuyên đề. Phương pháp thống kê: nghiên cứu chỉ tiêu between năm to compare về. số relative and absolute Ngoài its phương pháp trên đề tài còn sử dụng phương pháp đối chiếu compare tình hình thực tế cho quá trình thu thập tài liệu and phân tích tài liệu.

Nội dung of chuyên đề gồm 3 Chƣơng:

Chương 1: Khái Quát chung về Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long

Chương 2: Thực trạng of công tác đào tạo and phát triển nguồn nhân lực at Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long.

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện Nhâm công tác đào tạo and phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long.

TẢI TẠI ĐÂY