Báo cáo thực tập đào tạo nguồn nhân lực quản lý cho doanh nghiệp

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn to bài báo cáo thực tập nhân sự is  Báo cáo thực tập đào tạo nguồn nhân lực quản lý cho doanh nghiệp

Trọng nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp vừa and nhỏ (DNVVN) have vai trò very important in việc thực hiện mục tiêu kinh its tế – xã hội quốc gia of a. DNVVN be đánh giá is hình thức tổ chức kinh doanh thích hợp, have the following ưu thế về tình năng động, linh hoạt, thích ứng nhanh with the required of thị trường and is phương tiện hiệu quả giải quyết công ăn việc làm.

Do xu thế hội nhập and toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, sự hội nhập của Việt Nam into tổ chức kinh tế quốc tế and developers the quan hệ kinh tế quốc tế with nước trên thế giới is xu thế tất yếu . Môi trường hoạt động this đòi hỏi doanh nghiệp its (DN) Việt Nam would like to exists and developers not only increase sức cạnh tranh doanh nghiệp of mình in nước mà còn phải thắng cuộc cạnh tranh in with the DN nước ngoài. Đây là 1 thử thách very big for đội ngũ quản lý DN Việt Nam, it đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý must have kiến thức and bản lĩnh vững vàng.

Trọng cơ chế thị trường hội nhập quốc and tế, chỉ tiêu hiệu quả đối with DN be coi is meaningful quan trọng nhất, it quyết định chỗ đứng of DN trên thương trường and in xã hội. But in the terms hiện nay, you want điều hành DN hoạt động has hiệu quả not only đòi hỏi giám đốc, chủ DN, cán bộ quản lý must have tâm huyết, nhiệt tình mà còn must have kiến ​​thức and trình độ quản trị kinh doanh .

Hiện nay, đại bộ phận the DN Việt Nam nói chung and Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng is DNVVN, đặc biệt those năm recently, khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh phát triển mạnh mẽ (doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần …) mà tuyệt đại đa số is DNVVN. Việc khuyến khích phát triển DNVVN is much the necessary and phù hợp under the terms về Cap, mặt bằng, công nghệ trình độ and manage the nước ta hiện nay. Tuy nhiên việc phát triển khu vực DN ngoài quốc doanh mà chủ lực is loại hình DNVVN còn gặp nhiều khó khăn, chưa ổn định and chưa đủ mạnh to phát triển 1 cách bền vững. Điều then xuất phát từ those limit and khó khăn từ bản thân doanh nghiệp the, mặt khác we are not have chính sách, đặc biệt là chính sách đào tạo nguồn nhân lực quản lý doanh nghiệp vừa and small.

With the following reasons cơ bản trên, việc hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực nham cung cấp those kiến thức related nâng cao its kỹ năng quản lý, the kinh nghiệm quản lý hiện đại cho the nhà quản lý doanh nghiệp vừa and nhỏ tại Việt Nam nói chung and Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng is necessary and phù hợp nhu cầu with the current and future.

…..

TẢI TÀI LIỆU