Báo cáo thực tập đào tạo nghề cho thế hệ trẻ ở nước ta

viết thuê báo cáo thực tập

Đề tài: Báo cáo thực tập đào tạo nghề cho thế hệ trẻ ở nước ta

Để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhiệm vụ xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao đóng vai trò then chốt. Khái niệm phát triển nguồn nhân lực luôn được tiếp cận với 3 khía cạnh chủ yếu bao gồm đào tạo nghề, giáo dục phổ thông và chăm sóc sức khỏe, trong đó công tác dạy nghề cho lao động luôn được đặc biệt quan tâm nhất là trong bối cảnh hiện nay khi nhu cầu về lao động có tay nghề, có kỹ năng ngày càng tăng lên. Ý thức được tầm quan trọng của vấn đề này, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đặc biệt quan tâm đến công tác dạy nghề và đã bước đầu thu được những kết quả đáng khích lệ được điều đó, vai trò của nguồn nhân lực tỉnh là vô cùng quan trọng, làm thế nào đó để nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực là một đòi hỏi bức thiết được đặt ra. Chính vì vậy em đã chọn đề tài “nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho thế hệ trẻ ở nước ta” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp

Trên cơ sở hệ thống lý luận về đào tạo nghề, thông qua tìm hiểu thực trạng công tác đào tạo nghề của các tỉnh Bình Dương Ninh Bình (mạng lưới cơ sở đào tạo, quy mô đào tạo, chất lượng đào tạo), những thành tựu và hạn chế, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế đó để từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy thành tựu đạt được và giảm thiểu những hạn chế nhằm mục tiêu cuối cùng là thúc đẩy mở rộng mạng lưới dạy nghề, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo nghề, tạo ra một đội ngũ lao động đông đảo có trình độ chuyên môn và tay nghề cao.

DOWNLOAD