Báo cáo thực tập đạo đức kinh doanh trong e-marketing

e-marketing

Đề tài : ngành marketing trực tuyến và vấn đề đạo đức trong quảng cáo thông qua marketing trực tuyến

LỜI MỞ ĐẦU

Đạo đức đã được con người nghiên cứu từ rất lâu. Nó gắn liền với cuộc sống, nó có mặt trong tất cả các hoạt động của con người. các vấn đề về đạo đức không được qui đinh rõ trong một bộ luật nào nhưng con người xem nó như những chuẩn mực chung, những qui tắc xử sự chung của toàn xã hội. Bắt đầu từ khi xuất hiện sự trao đổi hàng hóa, thì mối quan hệ giữa xon người trở nên phức tạp hơn. Đạo đức xã hội nói chung không đủ để giải thích những hiện tượng phức tạp nay sinh trong những mối quan hệ mới này, và cần có thêm những qui tắc ứng xử mới phù hợp để hướng dẫn hành vi con người trong mối quan hệ mới, khi đó một ngành khoa học mới xuất hiên đó là đạo đức kinh doanh. Vậy đạo đức kinh doanh cũng đã xuất hiên từ rất lâu nhưng nó chỉ bắt đầu được nghiên cứu nghiêm túc, và phát triển thành một ngành khoa học vào nửa sau thế kỷ XX. Đạo đức kinh doanh là một tập hợp các nguyên tắc, chuẩn mực có tác dụng điều chỉnh, đánh giá và kiểm soát hành vi của chủ thể kinh doanh. Các chuẩn mực về đạo đức kinh doanh đặt ra để điều chỉnh các hành vi kinh doanh theo khuôn khổ pháp luật và theo những chuẩn mực đạo đức xã hội vốn có từ rất lâu của con người. Ngày nay đạo đức kinh doanh rất được nhiều người quan tâm, khi trên thị trường số hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh ngày một tăng. Rất nhiều các doanh nghiệp vì lợi nhuận mà đã có những hành vi phi đạo đức trong kinh doanh. Đặc biệt là đạo đức kinh doanh trong ngành công nghiệp quảng cáo. Vì vậy, em chọn đề tài: “ Tìm hiểu vấn đề đạo đức kinh doanh trong ngành quảng cáo E-marketing”.

2.      MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, khốc liệt của nền kinh tế như hiện nay, các doanh nghiệp cần phải có những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh để có thể tồn tại và phát triển. Vấn đề đạo đức kinh doanh được đưa lên hàng đầu trong quá trình cạnh tranh, phát triển của các doanh nghiệp. Mục tiêu nghiên cứu được các vấn đề đạo đức kinh doanh trong lĩnh vực marketing trực tuyến và đưa ra được các giải pháp để giữ vững và phát triển hơn vấn đề đạo đức.

3.      ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Phạm vi thời gian: nguồn số liệu thu thập từ năm 2008 đến 6 tháng đầu năm 2012.

Phạm vi không gian: nghiên cứu khảo sát tại TP.HCM

Đối tượng nghiên cứu: các yếu tố môi trường bên ngoài và bên trong của ngành liên quan đến việc đưa ra giải pháp nâng cao vấn đề đạo đức trong kinh doanh

4.     PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề tài kết hợp nhiều phương pháp khác nhau như: phân tích, tổng hợp, đối chiếu so sánh…

5.     BỐ CỤC ĐỀ TÀI

đề tài bao gồm 3 phần:

Ø  Phần mở đầu: Giới thiệu khái quát về ý nghĩa, mục tiêu, phạm vi, phương pháp nghiên cứu và kết cấu khóa luận.

Ø  Phần nội dung: gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương này trình bày những lý thuyết về đạo đức kinh doanh, mô hình 3s

Chương 2: Giới thiệu về ngành marketing trực tuyến và vấn đề đạo đức trong quảng cáo thông qua  marketing trực tuyến

·Chương 3: Đề xuất các giải pháp

Ø  Phần kết luận: Tóm tắt ngắn gọn những nội dung khóa luận đã thực hiện.

 

DOWNLOAD