Báo cáo thực tập cho vay(tín dụng)tại ngân hàng Liên Việt

báo cáo thực tập tài chính ngân hàng

Đề tài báo cáo thực tập tài chính – ngân hàng:  Mở rộng cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt

Như vậy sau hai năm hoạt động, ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt đã phần nào khẳng định tên tuổi của mình trên thị trường bằng tốc độ tăng trưởng khá nhanh và những hoạt động xã hội tích cực. Ra đời trong thời gian nền kinh tế đang bị ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính,   ngân hàng Liên Việt không những tồn tại mà còn tăng trưởng với tốc độ như vậy là một dấu hiệu đáng mừng và cho thấy tiềm năng phát triển của ngân hàng trong thời gian tới.
Hoạt động cho vay ở ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt tuy đã đạt những kết quả nhất định như tốc độ tăng trưởng dư nợ nhanh, hình thức cho vay ngày càng phong phú, quy trình cho vay từng bước được cải thiện theo hướng thuận tiện cho khách hàng. Lợi nhuận mang lại từ hoạt động cho vay luôn chiếm phần lớn trong cơ cấu lợi nhuận của ngân hàng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đạt được cũng không tránh khỏi hạn chế như tỉ trọng dư nợ từ hoạt động cho vay trong năm 2013 thấp hơn năm 2012, các hình thức huy động vốn còn chưa phong phú,… Điều này cho thấy việc mở rộng cho vay của ngân hàng Liên Việt chưa được chú trọng đúng mức. Thêm vào đó hoạt động cho vay cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi những nhân tố chủ quan cũng như khách quan từ phía thị trường.
Từ thực trạng đó, một số giải pháp đã được đề cập đến trong đề tài báo cáo thực tập ngân hàng nhằm đóng góp ý kiến trong việc mở rộng cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt. Các giải pháp chính được nêu ra gồm tăng cường công tác huy động vốn với những hình thức huy động đa dạng, hoàn thiện nghiệp vụ cho vay, mở rộng đối tượng khách hàng, đa dạng hoá hình thức cho vay, chú trọng mở rộng cho vay tiêu dùng, quản lý rủi ro có hiệu quả… Để thực hiện những giải pháp đó ngân hàng cần có kế hoạch và chính sách cụ thể, từ đó mở rộng cho vay nhằm tăng lợi nhuận cũng như vị thế của ngân hàng trên thị trường.

DOWNLOAD