Báo cáo thực tập chiến lược phát triển các dịch vụ di động

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu bài báo cáo thực tập quả trị kinh doanh  is  Báo cáo thực tập chiến lược phát triển các dịch vụ di động of công ty Thông tin di động to năm 2018

LỜI NÓI ĐẦU

Từ năm 1993 đến nay, lĩnh vực thông tin di động đã có những thay đổi như vũ
bão với sự ra đời của nhi u mạng thông tin di động thuộc nhi u công ty, ngành khác
nhau khiến việc kinh doanh thông tin di động không còn chịu sự độc quy n của Tập
đoàn Bưu chính Viễn thông. Việc cạnh tranh khốc liệt làm thị trường di động có
nhi u thay đổi và thị phần bị chia xẻ đáng kể.
Đặc biệt, Việt Nam đã gia nhập WTO cũng ảnh hưởng đến toàn diện n n kinh
tế và thị trường Việt nam nói chung, trong đó có lĩnh vực thông tin di động, đòi hỏi
các mạng di động phải có sự chuẩn bị tích cực để đáp ứng tình hình thị trường. Là
một đơn vị thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đang kinh doanh mạng
điện thoại di động cũng chịu sự tác động của sự thay đổi này.
Từ trước đến nay cũng có một số đ tài nghiên cứu v v chiến lược kinh
doanh của công ty Thông tin di động và mạng MobiFone. Tuy nhiên, các đ tài
trước đây chưa nghiên cứu sâu v chiến lược phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng
thông qua việc phân tích các yếu tố làm ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng dịch vụ
mới của người tiêu dùng, mà chỉ chú trọng đến công tác quảng bá hình ảnh thông
qua các phương tiện truy n thông, chủ quan chỉ phát triển chạy theo chỉ tiêu và
doanh số, đây là một điểm yếu của MobiFone trong khi các nhà mạng khác đã chú
trọng đến công tác nghiên cứu, đầu tư phát triển các dịch vụ mới.
Chiến lược phát triển các dịch vụ thông tin di động mới, đi đôi với việc nâng
cao chất lượng cung cấp dịch vụ thông tin di động không những ngăn ngừa việc các
nhà mạng khác lợi dụng điểm yếu đế phát triển kinh doanh mà còn giúp cho công ty
thông tin di động MobiFone khắc phục nhược điểm, nâng cao thị phần và giữ được
khách hàng của mình.
Cùng với sự phát triển vũ bão của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin,
dịch vụ thông tin di động đã phát triển với tốc độ rất nhanh chóng và đã trở thành
một trong những dịch vụ thiết yếu trong đời sống xã hội của toàn nhân loại.
Tại Việt Nam theo số liệu của Bộ Thông tin truy n thông đến cuối năm 2013
số thuê bao di động có phát sinh lưu lượng đạt là xấp xỉ 120 triệu thuê bao. Thị
trường Việt Nam với hơn 85 triệu dân và có một n n kinh tế đang tăng trưởng cao,
ổn định và cơ cấu dân số trẻ thì dịch vụ thông tin di động sẽ có rất nhi u ti m năng
và cơ hội phát triển.
Ngày nay, việc sử dụng các tính năng trên chiếc điện thoại di động đã trở
thành nhu cầu thiết yếu đối với tất cả các tầng lớp nhân dân và dịch vụ thông tin di
động là một phần không thể tách rời trong đời sống của mọi người.
Với 7 nhà mạng hiện đang khai thác và kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp
dịch vụ thông tin di động thì việc canh tranh sẽ xảy ra và diễn tiến ngày càng khốc
liệt và đi vào chi u sâu. Lúc này, ngoài n i lo v vùng phủ sóng giá cước t huê bao,
thì công ty nào chú trọng đến các dịch vụ thông tin di động của mình cung cấp, hiểu
rõ nhu cầu, sở thích của từng bộ phận khách hàng nhằm khai thác tối đa ti m năng
tiêu dùng của khách hàng thì công ty đó sẽ thành công. Chính vì lẽ đó, tôi đã chọn
đ tài: “ của Công ty Thông
ăm 2018”

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp of we have giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà we mới hoàn thành. Hy vọng with the following this document will help you in too its trình viết báo cáo thực tập cua mình