Báo cáo thực tập chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu to các bạn báo cáo thực tập khách sạn nhà hàng is  Báo cáo thực tập chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Công đoàn Việt Nam

Ngày nay xu thế hội in nhập and phát triển kinh tế thế giới thì du lịch đóng vai trò an very important in child trình thúc đẩy kinh tế xã hội đất nước of. Du lịch phát triển and go along with it is sự phát triển of the cơ sở kinh doanh khách sạn and dịch vụ lữ hành. Along with sự phát triển đất nước thì of việc xây dựng and expanded khách sạn hiện đại has chất lượng phục vụ tốt, tiện nghi would góp phần đáng Kể in increase trưởng kinh tế đất nước hội nhập kinh and tế quốc tế. Những khách sạn tiện nghi sang trọng chất lượng hoàn hảo luôn is địa chỉ hấp dẫn thu hút its nhà đầu tư in and ngoài nước quan tâm đồng thời also nơi đáng tin cậy cho khách du lịch in and ngoài nước lựa chon in Chuyến đi of mình.

Trọng thời đại kinh tế thị trường ngày nay khách sạn nào also cơ sở vật chất trang thiết bị and hiện đại but differences cơ bản to thu hút khách chính is chất lượng dịch vụ khách sạn in. If khách sạn has chất lượng phục vụ tốt will thu hut be nhiều khách than and will have been uy tín also danh tiếng of mình. Vì vậy possible nói chất lượng dịch vụ chính yếu tố is important quyết định sự tồn tại also phát triển of a khách sạn.Chính vì vai trò quan trọng this of chất lượng dịch vụ mà em selection đề tài “Thực trạng and giải pháp Nhâm nâng cao chất lượng dịch vụ bộ phận ăn uống khách sạn Công Đoàn Việt Nam “làm luận văn tốt nghiệp.

  1. Purpose nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu với been purpose đề xuất giải pháp nâng cao Nhâm chất lượng dịch vụ bộ phận ăn uống tại khách sạn Công Đoàn Việt Nam.

  1. Đối tượng phạm vi nghiên and cứu

Đối tượng nghiên cứu is hoạt động cung ứng dịch vụ ăn uống and the problem related chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn. Đề tài implemented trên cơ sở nghiên cứu khảo sát thực trạng kinh doanh ăn uống tại khách sạn Công Đoàn Việt Nam, số liệu minh họa be getting in 3 năm 2007- 2009.

  1. Phương pháp nghiên cứu:

Trọng quá trình thực hiện luận văn em đã sử dụng phương pháp some of such as:

– Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế and methods comparison, phân tích tổng hợp.

  1. Kết cấu luận văn:

Ngoài phần mở đầu kết luận and phần, mục lục, tài liệu tham khảo, bố cục of luận văn gồm 3 chương:

Chương I: Lý luận về chất lượng dịch vụ bộ phận of ăn uống khách sạn in.

Chương II: Thực trạng chất lượng dịch vụ bộ phận of ăn uống khách sạn in Công Đoàn Việt Nam.

Chương III: Giải pháp kiến ​​nghị and Nhâm nâng cao chất lượng dịch vụ bộ phận ăn uống khách sạn in Công Đoàn Việt Nam.

TẢI TÀI LIỆU