Báo cáo thực tập chất lượng cơ sở kỹ thuật phục vụ du lịch

Báo cáo thực tập du lịch:  Báo cáo thực tập chất lượng cơ sở vật chất: xây dựng phục vụ du lịch tại Phong Nha Quảng Bình

báo cáo thực tập chất lượng phục vụ du lịch
báo cáo thực tập chất lượng phục vụ du lịch

Ngành du lịch từ trước to nay still be coi là “Ngành công nghiệp do not khói”. It actually is one vực kinh tế quan trọng in thời đại ngày nay as it was created công ăn việc làm cho hàng triệu lao động, it is a nguồn làm increase thu nhập quốc dân, as a phương thức hiệu quả to phân phối lại thu nhập between quốc gia and adjust cán cân thương mại quốc tế.

Ngày nay, hoà in xu thế toàn cầu hoá, hội nhập and development with chính sách mở cửa of nền kinh tế and policy ngoại giao mới “Việt Nam would like to làm bạn with all the nước trên thế giới” have làm cho du lịch ngày as phát triển. Du khách quốc tế to Việt Nam ngày as increase and as many purpose khác nhau such as: nghỉ ngoi giải trí, tìm hiểu về phong tục tập quán, văn hoá, thưởng NGOẠN phong cảnh and search cơ hội đầu tư kinh doanh. Nhìn receive sự phát triển ngày as mạnh and hiệu quả mà du lịch mang lại possible cho nền kinh tế đất nước of. Việt nam has recently trú trọng đầu tư phát triển vực du lịch. Nhà nước existing nhiều chính sách thích hợp for thúc đẩy sự phát triển du lịch the, đưa đất nước Việt Nam, con người Việt Nam ra giới thiệu as thế giới and give thế giới đến với Việt Nam

Để thực hiện tốt nhien vụ trên thì ngoài việc khai thác and preserve tài nguyên du lịch, đào tạo con người thì one problem could not ignore which is vấn đề nâng cao cơ sở vật chất: xây dựng phục vụ du lịch tại the Điềm to. This is a yếu tố quan trọng tạo sức mạnh to cạnh tranh with nước in khu vực and other quốc gia trên thế giới.

Thấy rõ tầm quan trọng be của “Ngành công nghiệp do not khói” and xuất phát từ xu hướng phát triển chung. Trường Đại học Dân lập Phương Đông and khoa Quản Trị Kinh Doanh was tổ chức cho simh viên lớp 744 – Quản Trị Du Lịch đi kiến tập thực tế: Hà Nội-Phong Nha – Huế. Trọng time interval năm ngày bốn đêm từ 2003/12/04 to 16/04/2003. Sau Chuyến đi thực tế. Em selection đề tài “Th ục tr ạng c ơ s out v AT ch tại K ỹ thu ở pH ục v ụ du l ịch t ại Phong Nha Qu ang Bình” làm đề tài of mình

Contents of the đề tài bao gồm its phần chính sau:

Ch ương I: Nh ung lý lu än c ơ b AN v ề c ơ s out v AT ch tại K ỹ thu ở pH ục v ụ du l ịch

Chương II: Thực trạng cơ sở vật chất: xây dựng phục vụ du lịch tại Phong Nha – Quảng Bình

Chương III: Một số ý kiến ​​Nhâm increase and cường nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác cơ sở vật chất: xây dựng phục vụ du lịch tại Phong Nha Quảng Bình

TẢI TÀI LIỆU