Bài luận văn về quản trị chiến lược eximbank có chạy spss

báo cáo quản trị kinh doanh

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
1.1. Ý nghĩa và khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược
1.1.1. Ý nghĩa:
Nền kinh tế thị trường, xu hướng quốc tế hóa hoạt động kinh doanh, và môi
trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt hiện nay đang từng bước đẩy lùi tư duy
chờ vận may trong hoạt động kinh doanh. Thay vào đó, sự thành công chỉ đến
với những ai có trí tuệ, biết vận dụng những kiến thức về chuyên môn, kiến thức
về quản trị, hoạch định và quản trị chiến lược một cách rõ ràng.
Hiểu được chiến lược và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn hoạt động sản
xuất kinh doanh đòi hỏi các nhà quản trị, những người chủ doanh nghiệp phải
hiểu rõ, có sự nghiên cứu thấu đáo các khái niệm truyền thống và hiện đại về
chiến lược và quản trị chiến lược.

1.1.2. Khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược
Khái niệm về chiến lược, quản trị chiến lược được rất nhiều tài liệu đề cập
và được tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau, trong luận văn này tôi chỉ đề cập
đến những khái niệm phổ biến và dễ tiếp cận nhất.
1.1.2.1. Khái niệm về chiến lược………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DOWNLOAD.