Bải giảng hệ thống thông tin kế toán.

hệ thống thông tin kế toán

Hệ thống là một khái niệm thường được sử dụng trong đời sống và chúng ta có thể xem “hệ thống là một tập hợp các thành phần phối hợp với nhau để hoàn thành một loạt các mục tiêu”

hệ thống thông tin kế toán

Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể:

– Phân biệt được một số thuật ngữ như hệ thống, hệ thống thông tin, và hệ thống thông tin kế toán, biết được công nghệ thông tin ảnh hưởng thế nào đến hệ thống thông tin kế toán

– Hiểu được việc lập báo cáo tài chính sẽ thay đổi như thế nào trong thời đại công nghệ thông tin.

– Nhận thức được việc ứng dụng công nghệ thông tin cho phép các kế toán viên quản trị việc đào tạo và thiết kế được hệ thống quản trị chi phí mới và cách đo lường mức độ hoàn thành như thế nào.

– Biết được tại sao các kiểm toán viên cung cấp dịch vụ bảo đảm

– Nhận thức được những điểm mới trong một hệ thống thông tin kế toán và làm quen với những cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực mới này.