100 câu trắc nghiệm, đáp án ôn thi công chức Hải quan 2015

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu to các bạn tài liệu ôn thi công chức hải quan năm 2015 mới nhất mà mình mới sưu tầm be be  100 câu trắc nghiệm, đáp án ôn thi công chức Hải quan năm 2015

Mình xin trích one đoạn cho các bạn tham khảo nhé:

Câu 1: Theo Luật HQ 2005 anh (chị) hãy cho biết đối tượng áp dụng Luật HQ including those tổ chức, cá nhân nào? (Đ3)

 1. a) Tổ chức, cá nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hoá, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải;
 2. b) Cơ quan hải quan, công chức hải quan; and Cơ quan khác of Nhà nước in việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan.
 3. c) Doanh nghiệp, cơ quan hải quan and other cơ quan khác of Nhà nước in việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan
 4. d) Cả (a) và (b)
 5. e) Tất cả will đúng

Câu 2: Theo Luật HQ 2005 anh (chị) hãy cho biết hàng hóa bao gồm explain what?

 1. a) Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; hành lý, ngoại hối, tiền Việt Nam of người xuất cảnh, nhập cảnh; kim khí quí, đá quí, cổ vật, văn hoá phẩm, bưu phẩm, the tài sản khác xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh or lưu kept in địa bàn hoạt động hải quan.
 2. b) Vật dụng trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; kim khí quí, đá quí, cổ vật, văn hoá phẩm, bưu phẩm,
 3. c) Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; hành lý, ngoại hối, tiền Việt Nam of người xuất cảnh, nhập cảnh; its tài sản khác xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh or lưu kept in địa bàn hoạt động hải quan.
 4. Cả (a) và (b)
 5. Cả (b) và (c)
 6. Can đáp án nào đúng

Câu 3: Căn cứ vào Luật HQ 2005 anh (chị) hãy cho biết đặc điểm of hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh?

 1. a) Là tất cả động sản and bất động sản has mã số và tên gọi theo quy định pháp luật of been xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh or lưu kept in địa bàn hoạt động hải quan.
 2. b) Là Tài sản cố định hữu hình been đánh mã số và tên gọi theo quy định pháp luật of been xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh or lưu kept in địa bàn hoạt động hải quan.
 3. c) Là tất cả động sản has mã số và tên gọi theo quy định pháp luật of been xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh or lưu kept in địa bàn hoạt động hải quan.
 4. d) Là tất cả hàng hóa has mã số và tên gọi theo quy định pháp luật of been xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh or lưu kept in địa bàn hoạt động hải quan.

Câu 4: Anh (chị) hãy cho biết các loại phương tiện vận tải be if in Luật HQ 2005 hoạt động theo loại hình vận tải nào?

 1. a) Đường bộ, đường sắt, đường hàng không,
 2. Đường bộ, đường biển, đường sông, đường hàng không
 3. Đường biển, đường sông
 4. Cả (a) và (c)
 5. Tất cả will sai

Câu 5: Dựa trên Luật Hải quan năm 2005 anh (chị) hãy cho biết vật dụng trên phương tiện vận tải gồm explain what?

 1. Sản sử dụng trên phương tiện vận tải, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ hoạt động của phương tiện vận tải
 2. Thực phẩm and other đồ dùng khác trực tiếp phục vụ sinh hoạt of the work and hành khách trên phương tiện vận tải.
 3. Tài sản sử dụng trên phương tiện vận tải; nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ hoạt động của phương tiện vận tải; lương thực, thực phẩm and other đồ dùng khác trực tiếp phục vụ sinh hoạt of the work and hành khách trên phương tiện vận tải.
 4. Cả (a) và (b)
 5. (d) or (c)

…………………………

DOWLOAD